Als voorzitter van de Vereniging '65plus' voel ik mij op vele maatschappelijke terreinen über geëngageerd.

In April 2013 startten mijn vrouw en ik met de Vereniging '65plus'. Deze Vereniging werd vooral opgericht om de 65plusser een positiever imago te bezorgen. En ook om aan te tonen dat 65plussers nog over een enorme power kunnen beschikken.

Binnen onze Nederlandse cultuur bestaat ten aanzien van gepensioneerden nog steeds de opvatting dat zij moeten accepteren niet meer actief deel te nemen aan de moderne samenleving. Onzin natuurlijk!

Volgens Jan Terlouw zouden we met een ouderwets touwtje uit de brievenbus terug kunnen keren naar een betere samenleving, waarin we (zoals vroeger) meer vertrouwen in onze medemens stelden. Vanuit de Vereniging '65plus' denken we daar toch wel anders over, omdat we in deze moderne tijd assertiever in het leven moeten staan. Onze bovenstaande 'Gelukkig Nieuwjaar-Wens' is dus een nostalgische persiflage.

 Onderwerp voor debat

Asielzoekersprobleem, landelijk en lokaal

George de Haan (voorzitter van de Vereniging '65plus') daagt een ieder uit om zich met hulp van zijn onderstaande visie het debat met hem aan te gaan. Op 14 maart 2016 heeft hij onderstaande visie in printvorm aangeboden aan de heer Auke Ozinga, voorzitter van de Lunterse Dorpsraad.Naast het bekende Lunterse vrouwtje bestaat er (van de hand van George de Haan) ook een modernere uitvoering.

Typisch Lunters gedrag
"Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan."Ook hier een alternatieve boodschap van de hand van George de Haan.

Not in my Backyard!

(Niet in mijn achtertuin!) is internationaal de reactie van burgers die bezwaren hebben tegen veranderingen die kunnen leiden tot waarde- en/of statusvermindering van de eigen woonomgeving. Een onverwachte verandering in de "voortuin" is daarbij helemaal uit den boze... of toch ook weer niet?COA-noodopvang op de voormalige Maurits Kazerne in Ede.

AZC: weg ermee?!

Gelet op de jongste reacties in ons dorp op een mogelijke komst van een AsielZoekersCentrum in Lunteren moeten we dat dus met z'n allen ook niet willen. Persoonlijk ondersteun ik dit standpunt, omdat het mij al jaren een doorn in het oog is om te zien hoe gemakkelijk onze politici in Den Haag (wat migranten betreft) verantwoordelijkheden afschuiven op provinciale en lokale bestuurders en gewone burgers. Entree van het voormalige kazerne terrein in Ede.
Vanaf 1964, met de komst van de eerste Turkse gastarbeiders, heb ik mij intensief verdiept in de onverschilligheid van onze politieke bestuurders bij het niet stellen van regels om migranten geïntegreerd te krijgen in onze westerse samenleving. Van deze gemakzucht plukken we al vele jaren de wrange vruchten in de vorm van een mislukte multiculturele samenleving en cohorten aan migranten die vasthouden aan primitieve normen en waarden en daardoor in onze moderne westerse samenleving dood kapitaal vormen. Willen we nu dit overheidsfalen de komende jaren, met een nieuwe instroom van asielzoekers, voorkomen dan dienen we met z'n allen andere keuzes te maken.

Ten eerste, door van Den Haag te eisen dat er bij onze grensdoorgangen verzamelcentrales komen, om ter plekke de economische asielzoekers "bij de poort" te scheiden van de oorlogsvluchtelingen. Den Haag betaalt wel voor 'Hotspots' in Griekenland, dus waarom dan niet ook in eigen land?!

Ten tweede, door erkende oorlogsvluchtelingen als officiële statushouders met behulp van een geoormerkte profielschets (volgens het principe van een datingsite) te matchen met gemeenten die zich daarvoor bij een specifieke databank hebben aangemeld.
Op 15 april 2016 publiceerde De Volkskrant dit bericht over de 'Competence Card'. Hoe toevallig ook, dit product benadert hetgeen hiernaast wordt beoogd.
Het doel bij dit al, is om (veel minder vrijblijvend dan in het verleden) Statushouders op lokaal niveau met behulp van een intensieve begeleiding effectief en duurzaam te doen integreren binnen bestaande wijken, dorpen en steden. De functie van de tegenwoordige Noodopvangen en AZC's kan dan verdwijnen. De Statushouders met een specifieke match komen dan (zònder bureaucratische omwegingen en willekeurige binnenlandse transporten) rechtstreeks vanuit een 'Grenscentrale' op een definitieve integratiebestemming in een wijk, dorp of stad.

Waarom moeilijk doen met het aan de bevolking opdringen van AZC's... die ook nog eens inefficëntie in de hand werken?!

Hoe veel beter kan de distributie van Asielzoekers?!

In de huidige Noodopvangen en AZC's tref je, vanwege een sterk 'vervuilde' bewoners-populatie van oorlogsvluchtelingen, statushouders en economische gelukszoekers bijelkaar, vooral chaos. Op de voormalige douaneterreinen is plenty ruimte voor de vestiging van grootschalige hotspots voor opvang van asielzoekers aan de grens.Mede door het tussen verschillende COA-centra heen en weer transporteren van deze bewoners wordt de bureaucratische en logistieke controle op individuele migranten ook nog eens sterk belemmerd. Een en ander met het gevolg dat:

A. Het proces van toekenning van een definitieve verblijfsplaats onnodig lang duurt, en
B. de spreiding over het land (naar een definitieve woonlocatie) meestal is gebaseerd is op willekeur.

COA: bron van veel ellende.

Dit laatste kan slechts worden voorkomen door afschaffing van de chaotische Noodopvangen en verrommelde AZC's en het distribueren van de Statushouders (verspreid over ons land) rechtstreeks te doen plaatsvinden vanuit de hier eerder genoemde Grenscentrales.

Lees de rapporten van het Cultureel Centraal Planbureau over hoe weinig asielzoekers in Nederland tot nu toe geïntegreerd zijn geraakt. Volgens mij is dit absoluut te schuld van de amateuristische aanpak van het COA. Politiek Den Haag en bestuurlijk Nederland dragen van deze miskleun met z'n allen de volledige verantwoording!

Hoe veel beter kan de integratie van Asielzoekers?!

Eerder sprak ik hier over het matchen (het koppelen) van Statushouders aan de specieke voorkeuren vanuit bestaande wijken, dorpen of steden. Voor Lunteren ben ik zo vrij een profiel te schetsen, waarbij wij ons (gelet op de demografische gegevens hier) het beste kunnen richten op:

A. Complete gezinnen, met een christelijke, danwel seculiere achtergrond.
B. Gezinnen waarbij de jonge kinderen per direct kunnen instromen
     binnen onze scholen.
C. Gezinnen waarbij de vaders per direct kunnen instappen binnen een
     lopend arbeidsproces bij lokale ondernemers.
D. Gezinnen, waarbij de moeders per direct worden opgevangen door
     plaatselijke sociaal/maatschappelijke organisaties.

Aanbeveling
Het 'matchproces', als hiervoor geschetst, verdient de aansturing (op basis van maatwerk) van een lokale Stichting "Lunteren Doet...", waarin vertegenwoordigers uit organisaties, zoals:

- Lunterse kerkgenootschappen
- Lunterse burgers/vrijwilligers
- Ondernemend Lunteren
- Eigenaren vrije woningruimte
- Maatschappelijkwerk/zorg
- Onderwijs Lunteren/Ede
- Lunterse Dorpsraad
- Ambtelijk Ede, en
- Politiek Ede

N.B. Met bewoners in een AZC is het voor individuele Lunterse burgers vrijwel uitgesloten om daarmee een persoonlijke band op te bouwen. Zulke bewoners blijven vreemdelingen en ongewenste passanten. Met gezinnen (uit een oorlogsgebied) die hier met een verblijfs-vergunning geadopteerd worden om hier duurzaam te integreren is het opbouwen van een persoonlijke band daarentegen vanzelfsprekend. Dat dit kan, bewijst de Gemeente Houten waar mensen met een verblijfsvergunning direct door gastgezinnen worden opgevangen... voor alle partijen levert dit dan een WIN/WIN-situatie op.

====================================================

Asielzoekersprobleem, landelijk en lokaal (vervolg)

Op 16 maart 2016 was ik inspreker op een 'Bezinningsavond over AZC' in het Westhoffhuis in Lunteren. Deze avond was o.m. georganiseerd door een aantal PKN-kerken.

Hieronder de vraag die ik deze avond ter discussie heb gesteld:


Ik heb voor allen hier aanwezig een vraag. Omdat het een gewetensvraag is, zal ik h'm zelf eerst beantwoorden en kort toelichten.

Vraag
Het doel van deze avond is, ons te bezinnen op een Lunterse oplossing.
Als we nu eens 'en block' de vestiging van een nieuw Asiel-ZoekersCentrum in Lunteren weigeren... worden we dan ook niet (in de vorm van een soort contraprestatie) met z'n allen moreel verplicht om ruimhartig een aantal oorlogsvluchtelingen met een verblijfsvergunning duurzaam in ons dorp op te nemen?
Antwoord
Mijn persoonlijk antwoord = JA
Toelichting
Lunteren lijkt mij namelijk een ideaal dorp om op basis van een breed gedragen burgerinitiatief aan te tonen dat asielzoekers wel degelijk kunnen integreren en participeren in een moderne westerse samenleving. Voorwaarde daarbij lijkt mij, dat we dan alléén kiezen voor:
1. Gezinnen met een christelijke of seculiere achtergrond.
2. Gezinnen waarbij de jonge kinderen per direct kunnen
     instromen binnen onze scholen.
3. Gezinnen waarbij de vaders per direct kunnen instappen
     binnen een lopend arbeidsproces bij lokale ondernemers.
4. Gezinnen, waarbij de moeders per direct worden opgevangen
    door  plaatselijke sociaal/maatschappelijke organisaties.

=========================================

Asielzoekersprobleem, landelijk en lokaal (vervolg)

Hieronder een samenvatting van het voorgaande. Met deze twee pagina's zal de komende tijd in Lunteren worden geflyerd.

Hoe simpel kan het zijn door gewoon aan onze landsgrenzen de binnenkomende asielzoekers uit te selecteren. Dan voorkom je automatisch het verzet van veel burgers tegen de komst en aanwezigheid van COA-Noodopvangen en AZC's.

Op 22 maart 2016 staat in De Volkskrant onderstaande oproep van de fractievoorzitters van verschillende gemeentelijke partijen. Mijn reactie is:

...niet alleen Rutte, maar heel ‘politiek Den Haag’ dient met spoed in actie te komen!

Deze oproep maakt overduidelijk dat de COA niet is berekend voor haar taak.


Op 6 april 2016 sprak George de Haan (als voorzitter van de Vereniging '65plus' ) de Edese Gemeenteraad toe met het volgende voorstel:


Tom Poes: bekend om zijn listige oplossingen van grote problemen.Vroeger inspireerde Tom Poes mij met zijn verzuchting: "Verzin een list!" Gelet op alle commotie bij de mogelijke komst van een AZC op de Goudsberg in Lunteren... vraag ik mij af:
"Hoe voorkom je als 'Burgemeester in oorlogstijd' (lopend op AZC-eieren) een verscheurd dorp?"
Tom Poes zou zeggen: "NEUTRALISEER daar het oplopende AZC-conflict! Haal met een alternatief voorstel de angel eruit!"

Persoonlijk kwalificeer ik de huidige nationale AZC-problematiek als een ambtelijke/politiek/bestuurlijke blunder van 'Den Haag'. Een blunder, door niet terug te grijpen op de COA-ervaringen uit het verleden. Een verleden waarop we in Nederland niet trots zijn, omdat de integratie van al die duizenden asielzoekers (op mensen als Ayaan Hirsi Ali na) ver onder de maat bleef.
Lees de rapporten daarover van het SociaalCultureelPlanbureau. Lees het recente rapport Geen tijd te verliezen van de Weten-schappelijke Raad voor Regeringsbeleid.
En lees ook de open brief (met de kreet "Rutte, kom nou eens in actie!") in De Volkskrant van 22 maart j.l. Een noodkreet van 69 fractievoorzitters van diverse gemeenteraden, en ook een 'Wake-upcall' ten opzichte van het COA-beleid van toen, versus de situatie van nu.
Dat Lunteranen nu protesteren tegen een dreigende herhaling van het eerdere AZC-spektakel op de Goudsberg, lijkt mij logisch. Daarom... om dit conflict in Lunteren te neutraliseren, het volgende voorstel.
Lunteren is voor mij een dorp waar een breed gedragen burger-initiatief kan aantonen dat oorlogsvluchtelingen (met een verblijfsvergunning) hier duurzaam welkom zijn. Als de Edese Gemeenteraad nu NEE zegt tegen een AZC op onze Goudsberg, kan Lunteren ter compensatie kiezen voor een gegarandeerde WIN-WIN-oplossing: met het (over het dorp verspreid) adopteren
Als eerste inspreken voor de volledige gemeenteraad, incl. B & W. Ook andere insprekers gehoord en bepaald niet de indruk gekregen of de Raad er ook iets mee doet.o van gezinnen waarbij de jonge kinderen per direct kunnen
     instromen binnen onze scholen;
o van gezinnen waarbij de vaders per direct kunnen instappen
     binnen een lopend arbeidsproces bij lokale ondernemers, en
o van gezinnen, waarbij de moeders per direct worden
    opgevangen door  plaatselijke sociaal/maatschappelijke
    organisaties.

Op 16 maart j.l. werd dit voorstel op een AZC-bezinningsavond van de Lunterse kring van PKN-kerken met applaus ontvangen.

Tenslotte Geachte Burgemeester van Ede, spring s.v.p. over uw eigen schaduw heen, pas conflictbeheersing toe, doe zoals burgemeester De Jong van Houten eerder deed, en ga over dit Lunterse concept van burgerparticipatie praten met het COA.
In Lunteren geldt al vele jaren de stelling: "Als het niet kan, zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan!" En het CDA roept al tijden: "Minder overheid, méér samenleving."

Veel succes daarmee, dank voor uw aandacht!

=============================================


Op 8 april 2016 publiceerde De Volkskrant onderstaand interview met nieuws dat geheel aansloot bij de hiervoor gepubliceerde inspraaktekst. Hoe toevallig?

==========================================

Op 9 april 2016 stond in de Lunterse Krant onderstaande ingezonden brief.

In Lunteren is men, vanaf het prille begin van het bekend worden dat het Edese College van B&W opteert voor het opnieuw  plaatsen van een AZC op de Goudsberg, met flinke tegengas gekomen. Allereerst met een petitie op Internet (met bijna 3.000 tegenstemmers) en vervolgens (op 30 maart j.l.) met een unanieme afwijzing door de leden van de Dorpsraad-vereniging.

In Lunteren ontstaat een kanteling in het openbare debat.

 

Intussen  is er een intensief contact ontstaan tussen ondergetekende en de schrijver van bovenstaande ingezonden brief. Zowel de heer Moret als ondergetekende zijn al lange tijd actief in de omgang met asielzoekers uit de noodopvang op de Mauritskazerne in Ede. Wat ons betreft blijft dat zo.
Omdat hij wèl en ikzelf niet over contacten beschik(t) in de door hem genoemde buitendorpen is mijn ‘Lunters-concept’ van een duurzame opvang van complete gezinnen (van oorlogsvluchtelingen) wat meer in de breedte getrokken, hetgeen ik impliciet ook zo heb bedoeld. Immers, als je dorpelingen vraagt wat ze liever hebben: “Een AZC of gezinnen waarin men met liefde kan investeren?” dan gaat altijd de voorkeur uit naar die gezinnen... ook in de dorpen waar nog geen AZC staat gepland.

Deze ochtend trof ik op mijn computer het volgende nieuws:
===========================================================
Het ministerie van Veiligheid en Justitie vreest dat er al voor juli een tekort ontstaat van duizenden opvangplekken voor asielzoekers. Dat bevestigt een woordvoerder aan NU.nl naar aanleiding van berichtgeving van NRC en Reporter Radio.
Het ministerie roept gemeenten dan ook op om haast te maken met de uitvoering van de afspraken uit het vorig jaar gesloten bestuursakkoord tussen Rijk, gemeenten en provincies.
"Het gaat er nu om op tijd van goede bedoelingen en plannen naar opgemaakte bedden te gaan. Dat moet nu gebeuren, anders komen we in de knel", aldus een woordvoerder tegen de krant.
Deze of volgende week zal verantwoordelijk staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie) de gemeenten formeel oproepen om nu echt werk te maken van het realiseren van de opvang.

Doorstromen
Veel vluchtelingen verblijven langer in opvanglocaties, doordat gemeenten ze niet snel genoeg laten doorstromen naar normale huisvesting. Dit tekort ontstaat ook al als dit jaar minder vluchtelingen dan verwacht Nederland bereiken.
Het ministerie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben afgelopen week met provincies en gemeenten overlegd om oplossingen te zoeken.
Het inrichten van nieuwe opvangplekken duurt gemiddeld een half jaar, waardoor een tekort bijna onvermijdelijk wordt. Mogelijk zal het Rijk eind deze zomer zelfs weer crisisopvang moeten zoeken.
Nederland kreeg in de zomer van vorig jaar te maken met duizenden asielzoekers die noodgedwongen moesten worden opgevangen in sporthallen en tentenkampen. In 2015 nam Nederland in totaal 59.000 vluchtelingen op.
====================================================================
Al met al lijkt mij hiermee de kans (om tot onderhandeling met het COA te komen voor de invoering van het ‘Lunters-concept’) alleen maar is gestegen. Tegen onze Edese Burgemeester zou ik daarom zeggen:
DOE UW VOORDEEL ERMEE!
De Nederlandse Volksunie en Pegida demonstreerden op 26 maart 2016 bij de ingang van het recreatiepark 'De Goudsberg'.

Besluitvormende Edese Raadsvergadering van 14 april 2016
VALS SPEL?

1. Blies een jokkende El Kaddouri (D66) het initiatief* van de VVD/SGP op?
(* Om 50 vluchtelingengezinnen/statushouders tijdelijk op de Goudsberg te plaatsen.)

 ... met haar (foute) verhaal over 161 alleenstaande Poolse mannen op de Goudsberg?

Ref.: het schriftelijke ‘Verslag inspraakbijeenkomst’ (6 april 2016):

“De heer Folmer geeft aan dat de heer Wormgoor over een Arabische enclave spreekt. Hoe staat dit in relatie tot de Poolse immigranten? De heer Wormgoor geeft aan dat er nu hoofdzakelijk stellen wonen in plaats van jonge mannen.”

2. Liet een niet goed voorbereide VVD/SGP-fractie zich daardoor overrulen?

 ... door te bekennen (Vos de Wael, VVD) niet volledig op de hoogte te zijn van de bevolkings-samenstelling op de Goudsberg?

Ref.: Live-internet-uitzending (14 april 2016), vanaf circa 1:30:05.

  Trek s.v.p. uw eigen conclusie!

Achteraf liep deze demonstratie (waarvoor veel ME'ers waren opgetrommeld) met een sisser af.

De belofte dat een wethouder in het verleden de bevolking beloofde nooit meer een AZC op de Goudsberg te zullen vestigen legt het huidige Edese collega van B&W brutaalweg naast zich neer.


3.  Valse retoriek van Ellen Out/GroenLinks/PE: een belediging voor Lunteren!

Het debat tijdens de besluitvormende Edese raadsvergadering van 14 april 2016 leverde veelal valse retoriek op, waarbij onderstaande uitspraak van mevrouw Out het meest opviel.

Zij haalde namelijk het initiatief van VVD/SGP (pleidooi voor het tijdelijk plaatsen van 50 gezinnen op de Goudsberg) onderuit met een opmerkelijke sneer... dat zij deze avond het begrip GEZIN als een terugkerend (negatieve) MANTRA had ervaren. Sic!

 De vraag is nu:

 “Wat is er mis met het geven van een voorkeur aan complete gezinnen?”

 ==========================================================

OPEN BRIEF
aan GroenLinks/PE, CU, D66, PvdA, CDA, Gemeentebelangen en B & W van Ede

Na afloop van de AZC-besluitvormende vergadering van de Edese Gemeenteraad (14-04-2016) vroeg ik mij in gemoede af of eenieder van de betreffende woordvoerders wel ooit voldoende praktijkervaring met asielzoekers heeft opgedaan om met behulp van feiten te kunnen verantwoorden dat de opname van complete gezinnen op de Goudsberg een slecht idee is?

Op basis van de zweverige (weinig concrete en clichee-matige) argumenten die betreffende woordvoerders gebruikten, vraag ik mij ook af of hun politieke partijen, bij het mislukken van de gewenste plaatsing van ‘asielsingles’, zich t.z.t. met een collectieve ‘mea culpa’ bij de Lunterse bevolking zullen aandienen?! Bovendien: beseffen zij wel, dat hun gedrag, met het van bovenaf (in de achterkamertjes) bedisselen al decennia in Nederland verleden tijd behoort te zijn? Kennelijk in Ede niet. Daar kan er politiek rücksichtslos gedicteerd worden, waarbij een Lunterse Dorpsraad volledig wordt overruled. Hetgeen mijn stelling dat "Ede een Veluwse plattelandsgemeente is met een archaïsche en monistische bestuurscultuur." nog steeds in stand houdt. Foei!!

Onze lokale politici en bestuurders zijn er altijd als de kippen bij om de burger de les te lezen, danwel dwars te zitten met bureaucratische regels. Bij het onderhavige AZC-debat werd door diezelfde lieden in 'the blind' gekozen voor een soort 'nood-breekt-wet'-aanpak: een vorm van ongekend (bepaald niet kritisch) populisme, waarbij voor het behalen van enig resultaat (om al die asielzoekers gecontroleerd te doen integreren) brutaalweg wordt afgeschoven op de inzet van vrijwilligers! Hoe kortzichtig en hypocriet kun je zijn?! Met dit roekeloze gedrag van onze lokale overheid worden we opnieuw geconfronteerd met een herhaling van foute zetten, zoals met de recente Participatie wetgeving. Ook nu realiseert de overheid zich in onvoldoende mate dat een participatie samenleving pas succes heeft bij de inzet van burgers. Maar als deze daarbij onvoldoende gesteund en gefaciliteerd worden, dan is het al gauw 'einde oefening'!

Voorts vraag ik mij af of een van alle betrokkenen ooit iets heeft gelezen en wat heeft opgestoken van het boek The Clash of Civilisations (Samual Huntington, 1993) of van Paul Scheffer, met zijn essay 'het multiculturele drama' (NRC, januari 2000)? Scheffer sprak (na zijn inauguratie als hoogleraar in 2006) herhaaldelijk over "het gemak waarop kortzichtige politici en beleidsmakers het multiculturaliteitsideaal rücksichtlos omarmen". Huntington voorspelde toen: "De erosie van de dominante Anglo/Amerikaanse cultuur, zal het politieke systeem zeer instabiel maken, wat Amerika uiteen zal rijten." Het tegenwoordige Amerika (gelet op het gedrag van Donald Trump en de Republikeinse Partij) laat dit overduidelijk al zien. Analoog hiermee hebben wij in Europa in het algemeen (en in Nederland in het bijzonder) al jaren te maken met een toenemende dominante islamitische cultuur. Wat deze laatste ontwikkelingen betreft: de Edese partij Burgerbelangen verdient het om voortaan wat serieuzer door de overige Edese politieke partijen te worden bejegend. Hun stelling, dat oorlogsvluchtelingen het beste in de eigen regio dienen te worden opgevangen is zo slecht nog niet. Helaas is de uitvoering daarvan door onze politieke elite in Den Haag en in Brussel tot nu toe volledig genegeerd.

Veel asielzoekers zijn getraumatiseerd, wat ze niet helpt om snel te integreren. Om dat proces te stimuleren is (hoe paradoxaal ook) een snelle integratie van belang. Zònder deskundige hulp wordt dat moeilijk.De stelligheid van alle hier bedoelde woordvoerders, dat de opvang van asielzoekers in Ede dankzij louter de inbreng van vrijwillige hulpverleners tot een succes zal leiden is dus uiterst misleidend! Let wel: Inschakeling van vrijwilligers is prima, maar dan wèl onder regie van professionals (ref. www.nva-amersfoort.nl). Vrijwilligers hebben meestal de neiging asielzoekers te pamperen, en daarbij zo mogelijk ook al hun voorkomende problemen proberen op te lossen. Een moment van lerend handelen ontbreekt dan en de mensen leren zo niet hun eigen problemen op te lossen. Zo maak je met pamperen de vele asielzoekers met een (onverwerkt) trauma ook niet beter (zie bovenstaand artikel in de Volkskrant van 23-4-2016). In z'n algemeenheid geldt: alleen coaching is toegestaan en dat is bepaald iets anders dan 'vrijwillige hulpverlening'. Mij is gebleken dat slechts weinige politici en beleidsmakers/bestuurders van dit metier enige kaas hebben gegeten... met alle gevaar van onderschatting van het probleem van AZC-opvang en inburgering van statushouders.
 
Voor betreffende woordvoerders heb ik hierna een verhelderend persbericht van Nu.nl. Hierin staat een keihard pleidooi voor het opvangen van complete gezinnen, en ook dat je moet uitkijken om asielzoekers versneld op te voeden in zelfstandig gedrag. Zelf heb ik in het verleden daarmee grote problemen zien ontstaan. Bijvoorbeeld door asielzoekers versneld aan een bankrekening en -pas te helpen, waarmee ze in no-time in de schuldsanering terecht kwamen, vanwege hun vele financiële verplichtingen bij postorderbedrijven e.d.
 
Voorts is de huidige praktijk, dat menige AZC, met een steeds wisselende populatie, een ‘duiventil’ vormt voor ‘asielsingles’: die komen en verdwijnen, zònder dat het COA daar zicht op heeft. Niets is erger dan het ongecontroleerd zwerven van asielsingles. Gezinnen daarentegen gedragen zich veel stabieler, en zijn daardoor automatisch tot minder last voor de directe omgeving. Als hulpverleners daarbij de helpende hand bieden om snel struktuur in hun leven te brengen dan is succes al voor de helft verzekerd. Het initiatief van de Edese VVD/SGP om louter gezinnen op de Goudsberg te vestigen was daarom de moeite van uitvoeren meer dan waard! Wat mij betreft, zal hierover het laatste woord nog niet zijn gezegd, en zal ik blijven protesteren tegen de vileine wijze waarop in deze tot nu toe in de Edese gemeenteraad is geacteerd! Nogmaals: Foei !!
 
Aantal nieuwkomers dat slaagt voor inburgering 'zorgwekkend' laag

Het aantal nieuwkomers in Nederland dat het inburgeringstraject succesvol doorloopt, is "zorgwekkend" laag.
Dat schrijft minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. De minister erkent dat de inburgering niet goed verloopt en heeft onderzoek ingesteld.
Van de 53.000 inburgeraars moeten er nog 47.000 voldoen aan de inburgeringsplicht. Volgens de nieuwe inburgeringswet, die sinds 1 januari 2013 van kracht is, krijgen nieuwkomers drie jaar om het traject met succes af te ronden.
Van de nieuwkomers uit het eerste kwartaal van 2013 was op 1 april de helft niet geslaagd voor het inburgeringsexamen. Voor deze groep is de termijn bijna of helemaal verstreken. Onderzocht wordt of dat te wijten is aan de inburgeraar of dat zij in aanmerking komen voor een verlening van hun termijn.

'Geen sprake van verlenging'

Wat de VVD betreft kan er geen sprake zijn van een verlenging van de inburgeringstermijn. "Deze cijfers zijn schrikbarend", zegt Kamerlid Malik Azmani tegen NU.nl. "Drie jaar is een redelijke termijn waarin wij vragen om de taal en onze gewoontes te leren zodat je als nieuwkomer snel aan het werk kan en kan meedraaien in de samenleving."

Azmani wijst erop dat er al coulanceregelingen bestaan voor bijvoorbeeld analfabeten. "Dat is terecht, maar voor de rest van de nieuwkomers die besluiten om hier een leven op te bouwen mogen wij een inspanning verwachten." Voor de VVD betekent dit dat het einde verhaal is voor de nieuwkomers die niet slagen voor hun inburgering. Een eventuele bijstandsuitkering moet worden stopgezet en de verblijfsstatus moet niet verlengd worden, vindt de VVD. 

PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch vindt de cijfers "alarmerend", maar is het niet met coalitiepartner VVD eens dat inburgeraars die de toets niet halen moeten worden teruggestuurd. "Nederland mag vluchtelingen wettelijk ook niet terug sturen naar oorlogsgebied." Voor mensen die de inburgering echt tegenwerken en wettelijk kunnen worden teruggestuurd, is de PvdA'er niet coulant, "maar mijn ervaring is dat nieuwkomers echt gemotiveerd zijn".
 
Zelfredzaamheid
Volgens Marcouch moet het probleem veel meer worden gezocht in de opzet van het inburgeringstraject dat "te veel uitgaat van de zelfredzaamheid" van de nieuwkomers. "Het aanbod is karig en werkt niet." Dat vindt ook D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma: "Het systeem is een bureaucratische jungle en gaat volledig uit van de zelfredzaamheid van de statushouder. Voor het kabinet betekent zelfredzaamheid dat inburgeraars en vluchtelingen aan hun lot worden overgelaten."

Als dit beleid zich doorzet, vreest de D66'er "een integratieramp en bijstandsexplosie", vooral nu er een nieuwe groep vluchtelingen uit Syrië, Irak en Eritrea wordt opgevangen in Nederland. Asscher schrijft in de brief dat asielmigranten slechter scoren dan gezinsmigranten. Juist daarom moet de inburgering op de schop, vindt Sjoerdsma: "Het inburgeringstraject deugt niet. De overheid moet ervoor zorgen dat nieuwkomers de taal leren. Dat is de eerste stap om mee te draaien. Anders belanden deze mensen in de bijstand.

Praktijk

Marcouch vindt dat alleen taalonderwijs niet voldoende is. "Inburgeren is meer dan taal. Het gaat er ook om dat we nieuwkomers onderdompelen in onze normen en waarden, onze geschiedenis en onze verworven rechten voor homo's en vrouwen."

Hij pleit ervoor om de inburgering veel praktijkgerichter te maken door bijvoorbeeld een bezoek aan de lhbt-organisatie COC en stadwandelingen door bijvoorbeeld Amsterdam om stil te staan bij bijvoorbeeld de Hollandsche schouwburg vanwaar Nederlandse joden in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's verzameld werden om gedeporteerd te worden naar concentratiekampen. Dat zou inburgeraars meer doen stilstaan bij homo-acceptatie, de holocaust en antisemitisme.
"Nu is het te veel gericht op theorie en is er geen praktijk. Als je wil autorijden, ben je er met een theorie-examen niet klaar voor om achter stuur te zitten", aldus Marcouch.

Naschrift door George de Haan

Om een goed beeld te krijgen van wat voor expertise je nodig hebt om asielzoekers bij het verkrijgen van een goede vaardigheid in de Nederlandse taal en ze gelijktijdig te helpen om ook op andere terreinen in te Inburgering vereist een gekwalificeerde professional, geassisteerd door vrijwilligers die als personal coach kunnen fungeren.burgeren... kijk dan op https://www.nva-amersfoort.nl/expertise. Op deze site van een zeer succesvolle organisatie krijg je een goed beeld dat vrijwilligers pas waardevol zijn als zij hebben geleerd als (getrainde) coach te kunnen functioneren. Het werk van het NVA kenmerkt zich door drie pijlers. Zij zijn er voor mensen van niet-Nederlandse afkomst, bieden hen taalonderwijs en ondersteunen hen om te kunnen participeren in de samenleving. Al blijven ze doen wat ze doen, NVA richt zich sinds afgelopen jaar op een nieuwe missie: mensen van niet-Nederlandse afkomst toerusten om zich thuis te voelen in een wereld van verschil. Deze missie verwoordt een nieuwe beleidsrichting en is de meetlat die NVA overal tegenaan legt. Zoals de ontvangst, hoe men elkaar en anderen benaderen, hoe men anderen verbindt met de maatschappij en hoe NVA hen meerdere keuzes en opties aanbiedt om in Nederland mee te doen. Dát is je thuis voelen in een wereld van verschil. 
====================================================
De bekende oorlogsjournalist Arnold Karskens ging als een Kuifje op zoek naar de waarheid...
zijn bevindingen liegen er niet om. Na zijn spektakulaire boottocht met vluchtelingen van Turkije naar Griekenland stelde hij (o.m. in De Volkskrant):
De bekende oorlogsjournalist Arnold Karstens ging als een Kuifje op zoek naar de waarheid...
"Wat ik doe is de feiten geven. Om die te vinden, moet je er eerst naar toe. Wat ik zag was een lijndienst, het ene bootje na het andere. Die stroom was best te stoppen en dat leg ik dan uit. Pas door het zelf mee te maken weet je hoe Turken en Frontex opereren. In mijn groep (op de vluchtelingenboot) zat niemand die op de vlucht was voor oorlog, alle zwemvesten waren op het laatste moment verdwenen. Zulke details achterhaal je niet met interviews op het strand."
N.B. Karskens is mijn grote voorbeeld: zònder feitenkennis geen betrouwbaar verhaal!
==================================================================

Ede, een Veluwse plattelandsgemeente met grootsteedse ambities. Foto: George de HaanEde, een Veluwse plattelandsgemeente met een archaïsche en monistische bestuurscultuur.