Foto van dagblad De Gelderlander.

 

Op 6 april 2016 hebben zo'n 40 Edese burgers (op een paar na) tegenover het volledige gemeentebestuur en gemeenteraad voor niets gesproken over hun bezwaren tegen de komst van 900  asielzoekers in Ede.

Vooral burgers uit Lunteren werden hierbij geschoffeerd, omdat zij best wel asiel-zoekers willen verwelkomen, mits de ellende van een vorige AZC zich niet zou herhalen!

Daarom vroeg Lunteren complete vluchtelingen- gezinnen met een verblijfs-status duurzaam te mogen opvangen. Hetgeen door alle partijen, op VVD en SGP na, botweg werd geweigerd.Volgens Jan Terlouw zouden we met een ouderwets touwtje uit de brievenbus terug kunnen keren naar een betere samenleving, waarin we (zoals vroeger) meer vertrouwen in onze medemens stelden. Vanuit de Vereniging '65plus' denken we daar toch wel anders over, omdat we in deze moderne tijd assertiever in het leven moeten staan. Onze bovenstaande 'Gelukkig Nieuwjaar-Wens' is dus een nostalgische persiflage.

uOnderwerp voor debat

Asielzoekersprobleem, toegespitst op De Goudsberg in Lunteren

Op 25 mei 2016 vindt er overleg plaats tussen Edese bestuurders en bewoners-vertegenwoordigers uit Lunteren. Hieronder de inbreng van de voorzitter van de Vereniging 65plus, George de Haan.

Zijn eerste reactie liegt er niet om: vooral omdat niemand van onze politici en ambtenaren tijdens de inspraakronde op 6 april j.l. goed naar de insprekers heeft geluisterd. Immers de grootste (terugkerende) zorg bij de insprekers was:

ANGST VOOR ZWERVENDE EN ... DAARDOOR OVERLAST GEVENDE ASIELZOEKERSxxxx

 =================================

 George de Haan blijft vechten voor het verkrijgen van invloed op het reilen en zeilen van de hernieuwde komst en opvang van asielzoekers in Lunteren.

Wat zich in Lunteren in de negentiger jaren van de vorige eeuw met de overlast, veroorzaakt door de toenmalige asielzoekers, heeft voorgedaan mag zich beslist niet herhalen.

Tot nu toe hebben vrijwel alle zittende gemeentelijke bestuurders en raadsleden in Ede de ogen en oren gesloten voor dit stukje Lunterse geschiedenis, waarbij de bevolking (met de middenstand voorop) vrij ernstig werd geterroriseerd in de vorm van inbraken en diefstal. Recentelijk reageerde een Edese wethouder (naar mij persoonlijk) nogal triomfantelijk:

"De AZC-besluitvorming is zeer democratisch verlopen... dus hierover geen misverstand!"

Deze reactie vond ik bepaald niet getuigen van respect. Hoezo democratisch? Ja, 'de jure', maar 'de facto' zeker niet!

 ==========================================================xxx

=========================================================

Je kunt nooit te vroeg beginnen met het 'opvoeden' van asielzoekers.

Opvoeden is jezelf (als ouder en als professional) overbodig maken... maar als je het als politiek bestuurder niet aandurft om een asielzoeker op te voeden dan wordt het later nooit wat en zul je op de blaren zitten van de gevolgen van je eigen onkunde. (Lees ook onderstaand artikel uit de Volkskrant van 23 juli 2016.)

Toen ik eind vorig jaar als vrijwilliger assisteerde in de Welkom Winkel van het Rode Kruis (Maurits Kazerne te Ede) schrok ik van de wijze waarop asielzoekende jongemannen op een extreme manier de regie van hun bestaan naar zichzelf trokken. Zij dwongen daarmee de dienstdoende vrijwilliger precies te luisteren naar hun extreme wensen... wat mij zeer verbaasde, want van enige bescheidenheid was dus niets te bespeuren. "Een omgekeerde wereld", waaraan ik dan vervolgens ook niet wilde meewerken. Mijn leermoment was toen wel, dat je als vrijwilliger nooit de regie uit handen mag geven, anders komt er van integratie van asielzoekers weinig terecht. Een kind dat in zijn/haar opvoeding z'n gang kon gaan zal op volwassen leeftijd gemakkelijk ontsporen.

Lees dit artikel (Volkskrant, 23 juli 2016) van Aleid Truijens.

In de Volkskrant van 26 juli 2016 tref ik twee uitspraken aan van resp. massapsycholoog Hans van de Sande en psycholoog Bram Bakker:

1. "Er zijn veel overeenkomsten in het psychologisch profiel van iemand die 'zomaar' mensen van het leven berooft en iemand die dat doet onder aanroeping vn Allah of IS; beiden voelen zich miskend en tekortgedaan. Beiden hebben het gevoel dat ze iemand zijn als ze een gruwelijke daad stellen."

2. "Verwarde mensen kunnen op solitaire basis rare dingen doen, maar zijn ook kanonnenvlees voor IS. Hier worden psychoten gerekruteerd door psychopaten. Hoe moeilijk het is om een gek van een terrorist te onderscheiden, blijkt uit de vergeefse poging de wandaden van Anders Breivik te duiden.... het zou veel makkelijker moeten zijn om deze mensen preventief een paar dagen 'onder observatie' te plaatsen. We hebben overal bewakingscamera's opgehangen en we hebben alle veiligheidswetten opgerekt, maar als we deze risicogroep willen observeren, zijn opeens onze basisvrijheden in het geding."

=============================================================

Na afloop van het overleg (25-05-2016) van Lunterse bewoners/belanghebbenden met de burgemeester van Der Knaap en wethouder Eleveld in pannenkoekenhuis 'Uilenbos' (op De Goudsberg) is duidelijk geworden, dat:

1. De soevereiniteit van de Gemeente Ede (en haar bewoners), gelijk met de gemeentelijk bestuurlijke en politieke AZC-besluitvorming op 14 april 2016 voor asiellocaties voor 100% is verkwanseld aan het COA.

Raadsleden hebben daarmee al hun rechten (om invloed op het beleid van het COA binnen onze gemeentegrenzen te kunnen uitoefenen) volledig verspeeld! Leden van onze gemeenteraad (onze volksvertegenwoordigers dus) waren daarom gisteravond dan ook in geen velden of wegen te bekennen: hoe democratisch is dit?

2. De inzet van toezichthouders (=politie) formeel pas mogelijk is, als 'Den Haag' daarvoor voldoende financiële middelen beschikbaar stelt.

Vroeger kon een gemeentebestuur nog uit eigen financiële middelen extra politiekracht inhuren, danwel in dienstnemen. Volgens onze burgemeester kan dit niet meer, hetgeen volgens mij volstrekte onzin is!

3. Alleen het COA binnen de AZC's (incl. noodopvangen) de regie voert ten aanzien van orde en veiligheid en dit bereikt met het inhuren van beveiligers van commerciële aanbieders.

Volgens mij is dit in strijd met onze Rechtstaat, omdat hiermee een soort Staat binnen onze reguliere Staat wordt gecreëerd, waardoor onze burgemeester verantwoordelijkheden kan afschuiven op het COA. Hoe democratisch is dit? Bovendien is de praktijk van alle dag, dat het COA te krenterig is om externe ordehandhavers/beveiligers in te huren. Op deze wijze komt men binnen een COA-noodopvang en een AZC helemaal niet toe aan 'predictive profiling' (beproefde Israëlische opsporingsmethode naar afwijkend gedrag).

=============================================================

Afbraak van onze democratie: arme burgemeester, arm Ede's raadslid

Een nadere analyse brengt mij bovenstaande heading te gebruiken. Onder verwijzing naar het bovenstaande relaas over een mogelijke AZC op De Goudsberg, zou je ook kunnen stellen, dat onze burgemeester (en ook onze raadsleden) in deze tijd van decentralisatie van overheidstaken nogal door het ijs zakken... omdat ze niet berekend zijn om met een flinke toename van taken, ingewikkelde keuzes en verantwoordelijkheden adequaat te reageren op de nieuwe Participatiewet en gewijzigde zorgmarkt en ook op de komst, opvang en integratie van nieuwe Nederlanders. In deze tijd van transitie lukt het Den Haag nog om het COA een geheel eigen rol en macht te geven. Gemeenteraden moeten zich hierbij wel afvragen of zij hiermee blijvend accoord kunnen gaan, dat Den Haag lokale overheden vooral 'ellende' bezorgen. Immers door het gedrag van het COA wordt onze gemeenteraad de rol om hierop controle uit te oefenen geblokkeerd. .. terwijl in feite het COA zou moeten opereren onder jurisdictie (c.q. bevoegdheid) van onze eigen lokale overheid, met de burgemeester en wethouders voorop. Dat Den Haag nu allerlei uitvoerende taken delegeert aan de gemeenten moet al snel fout aflopen, zeker in gemeenten met een zwak openbaar bestuur. Of men daarvan in Ede al bewust is, is nu voor velen nog een vraag, maar voor mij persoonlijk al een 'weet'!

========================================================

Imago George de Haan

In Ede zijn er politici die menen te weten, dat George de Haan een fantast is en nog nooit iets met asielzoekers maar iets van doen heeft gehad. Voor hen en anderen die dit ook menen de tekst van pagina 93 uit mijn boek:

“De onbeantwoorde Liefde voor LEEFBAAR NEDERLAND en de teloorgang van een belofte” (2010)
 
Hierin kun je lezen dat ik mij destijds (2001) ook al actief bezig hield met het asielzoekers-vraagstuk.

 =======================================================================

""Het Ontwerpverkiezingsprogramma in de Congresbijlage laat slechts een tiental amendementen zien. Dat het bestuur c.q. de programmacommissie het eerste (uiterst vage) en (tekstueel) lange amendement van professor S.W. Couwenberg meeneemt vind ik een blamage. Een Hoogleraar onwaardig, maar tegelijk een signaal dat men binnen het bestuur naarstig op zoek is naar een ideologisch fundament om daaraan de partij te verankeren. Niet goed dus. Als tweede onderwerp voor (eventuele) aanpassing van het Partijprogramma is het Hoofdstuk "Een rechtvaardig asielbeleid." Een heikel onderwerp, maar tevens het belangrijkste discussie-item van dit Congres, met de vraag "Krijgt Leefbaar Nederland met Fortuyn een rechtse signatuur of niet?" Het geluk voor mij is dat mijn amendement (als derde in de rij) op dit hoofdstuk vrijwel integraal in de Congresbijlage is meegenomen. Deze luidt:
"Wij zijn voorstander van een opvang van alle asielzoekers op een centrale plek in Europa a la Ellis Island (bij New York), waar alle gelukszoekers van buiten Europa, na selectie en onder restrictie, over alle lidstaten van de EU, naar rato, worden verdeeld."
De opname van mijn amendement geeft mij spreekrecht, waarvan ik ook gebruik maak en dat is maar goed ook, want ik zorg voor een opzetje ten behoeve van Jan Nagel die daar gretig gebruik van maakt. Met het gevolg dat na stemming het Congres het door Fortuyn gestelde quotum van 10.000 asielzoekers in z'n geheel wordt losgelaten.
Mijn opzetje is niet anders dan dat ik met de laatste cijfers in de hand het Congres aantoon dat dat quotum van 10.000 asielzoekers helemaal niet meer nodig is, omdat de "paradox van de werkelijkheid" is (ref. mijn gesprek met Geert Lamers van 'Vluchtelingenwerk' van 1 november) dat het aantal van 10.000 in het lopende jaar 2001 al niet meer wordt gehaald. Jan Nagel omarmt mijn inbreng door deze te bevestigen met gegevens die hij ook van 'Vluchtelingenwerk' heeft betrokken. Daarmee is de angel uit het onderwerp 'Asielzoekers' gehaald en kan het Congres daaraan zijn goedkeuring hechten. Hetgeen met behulp van een schriftelijke stemming (216 tegen 209 stemmen) ook geschiedt. Achteraf zal blijken dat Fortuyn met deze gang van zaken niet blij is geweest.""

========================================================

Vluchtelingen in Duitsland en Oostenrijk

In de maand juni heb ik met mijn vrouw een campertour door Duitsland en Oostenrijk gemaakt. Gelijktijdig heb ik de gelegenheid benut om daar waar ik vluchtelingen in het openbaar tegen kwam onderstaande foto's te maken. Het maken van foto's was niet gemakkelijk, want toestemming kreeg ik nooit, dus moest het vooral stiekum (met hulp van een telelens) gebeuren. Met asielzoekers praten lukte een enkele keer nog wel, en dan hoofdzakelijk in het Engels. Duits sprak men nog zeer gebrekkig, vaak helemaal niet.

Voor toepassing in Lunteren/Ede heb ik twee zaken belangrijk gevonden, te weten: gratis WiFi en het 'merken' van elke 'asielzoekersfiets': om te voorkomen dat de fiets van een asielzoeker door 'PVV-stemmers' als gestolen kan worden beschouwd. In Nederland zou daarom elke 'asielfiets' moeten worden voorzien van de letters AZC. 

In Duitsland was ik getuige van een jonge afrikaanse asielzoeker die in het oude centrum van Hannover's Münden op een nieuwe mountainbike speelse capriolen maakte. Omstanders hoorde ik zich afvragen "Hij zal de fiets toch niet hebben gestolen?!" In Duitsland èn in Nederland gebeurt het vaak dat hulpverlenende burgers een zo goed als nieuwe fiets aan een vluchteling kado doen. Daar is niets mis mee, maar leidt bij argeloze burgers dan wel gemakkelijk tot misverstanden op basis van verkeerde conclusies.

In Duitsland spreekt men niet van WiFi maar van Wlan. Vluchtelingen hebben vrijwel allemaal een moderne Smartphone. Niet alleen het hebben van een geschikte simkaart, ook gratis internet-toegang is voor hen heel belangrijk. Daarom ook in Duitsland niet alleen gratis WiFi op de AZC-locaties, maar ook in de stadscentra van betreffende steden en dorpen.

Overal in Duitsland tref je rondzwervende uitgeproduceerde asielzoekers.

Overal in Duitsland tref je rondzwervende uitgeproduceerde asielzoekers. Soms kom je in agrarische gebieden groepjes zwervende jongemannen tegen. Ook kregen we de indruk, dat bij dit ogenschijnlijk doelloos gezwerf op de achtergrond een mensensmokkelaar de regie voerde. Op de meest vreemde plekken kwamen wij geheimzinnig doende oudere 'arabische' baardmannen tegen die (letterlijk verscholen in het struikgewas) telefonisch druk in de weer waren. 

In alle grote Duitse Steden (zoals Keulen, Mainz en München) struikel je letterlijk gemakkelijk over de illegale asielzoekers... wachtend op charitatieve instellingen die soms voor een tijdelijk onderdak kunnen zorgen.

In alle grote Duitse Steden (zoals Keulen, Mainz, München, enzovoort) struikel je letterlijk over de vele illegale asielzoekers: lettargisch wachtend op charitatieve instellingen die soms voor eten, drinken en een tijdelijk onderdak zorgen. Naast alleenstaande asielzoekers tref je talrijke groepjes aan, zoals hier op de foto.Naast alleenstaande asielzoekers tref je talrijke groepjes aan, waarvan je niet weet op wie ze wachten voor verder transport en/of zij al uitgeprocedeerd zijn. Hierover met ze praten lukte mij niet. Een volstrekte zwijgzaamheid was mijn deel en foto's mocht ik beslist niet maken. Deze Duitse statushouders (?) beschikken over genoeg zakgeld om op een terras als nauwelijks op te vallen. Eigenlijk is dit een voorbeeld van 'geslaagde integratie', waarbij je als buitenstaander automatisch een goed gevoel. In Duitsland kwam je ook regelmatig asielzoekende singles tegen: jongemannen die heel relaxed uit waren op koopjes in winkels met kleding of schoenen in de uitverkoop. In Oostenrijk viel mij op dat daar de groepjes jonge asielzoekers nooit boven vier personen uit kwam en zij heel ontspannen hun eten en drinken in de supermarkt kochten.

In veel Duitse steden met een AZC trof je in het centrum een WLan-hotspot.

Soms komt zo'n groepje jonge vluchtelingen intimiderend over. Hier is het moeilijk te achterhalen of deze zeven vluchtelingen zwervend onderweg zijn. Mijn indruk was dat ze (voor verder transport) op iemand zaten te wachten.

Bij het passeren van dit groepje van zeven jonge asielzoekers (allen bepakt met een volle rugzak) kreeg mijn vrouw geen goed gevoel. Zij vond de mate waarop er naar haar werd gekeken intimiderend. In haar jeugd werd zij in de Kalverstraat in Amsterdam veelvuldig door Surinaamse/Antilliaanse 'gassies' lastig gevallen. Jaren later werd zij op het damestoilet van een disco in een Turkse badplaats door een lokale Turk aangerand: allemaal ervaringen die je vertrouwen in exotische jongemannen doet vertroebelen. Waarop wordt hier gewacht? Zijn het illegale vluchtelingen. Zulke onzekerheden zijn verwarrend voor de passerende burger.

Waarop wordt hier gewacht? Zijn het uitgeprocedeerde en/of illegale vluchtelingen? Zulke onzekerheden zijn verwarrend voor de passerende burger. Daarom moeten dit soort beelden straks binnen de gemeente Ede worden vermeden. Aan de autoriteiten om daarvoor te zorgen... sowieso om elke mate van onrust binnen de openbare ruimte te doen vermijden. Strenge 'huisregels', in verschillende talen zullen daar bij moeten helpen. Met het bekende "pappen en nathouden" wordt hierbij niets opgelost! Alle maatregelen in deze zullen ten dienste moeten staan van een concreet preventieprogramma, waarbinnen een pasjesssysteem een hoofdrol zal moeten spelen. Eerder sprak ik hier al over. Maar hoon was mijn deel! Met moderne middelen is een pasje ideaal om nieuwe asielzoekers te screenen en te controleren: Safety FIRST!

Van een manager van NVA (een particuliere taalschool en school voor inburgering in Amersfoort, Doorn en Driebergen) weet ik, dat asielzoekers een volstrekt verkeerd beeld hebben van Nederland. Volgens hen is Nederland zo rijk, dat je als asielzoeker slechts rechten hebt en geen plichten. NVA probeert daarom de laatste tijd medewerkers van gemeenten en ook van afdelingen van Vluchtelingenwerk Nederland te overtuigen dat voor nieuwe asielzoekers er prioriteit moet worden gegeven aan inburgering in de eigen taal. Gedurende een periode van acht weken worden deze NVA-cliënten duidelijk gemaakt dat men naast rechten ook te rekenen heeft met plichten. Helaas is niet elke hulpverlenende organisatie (zoals het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk) in Nederland van dit feit doordrongen. Hun manier van acceptatie van vrijwilligers getuigt van deze onnozelheid. Zo worden bij NVA vrijwilligers die bij NVA willen werken op basis van op emotie gebaseerde motieven geweigerd. Zelf kreeg ik bij het Rode Kruis (Ede) over dit probleem te horen, dat men daar heeft geleerd blij te zijn met elke vrijwilliger en dat hierbij kritiek niet gewenst is, omdat dan het hele vrijwilligers-bestel in elkaar dondert! Kijk in dit verband s.v.p. op: https://www.nva-amersfoort.nl/expertise

Over hetgeen hiervoor is geschreven heeft de bekende advocaat Geert-Jan Knoops in De Telegraaf van 30 juli 2016 in zijn zaterdag-column ook geschreven. Zijn stelling is: "Grondwettelijk gezien is voor de veiligheid en de bescherming van de bevolking altijd de overheid eindverantwoordelijkheid." Met de inzet van vrijwilligers, om voor extra sociale controle te zorgen, is hij het niet eens. Met de inzet van burgerwachten (veelal vrijwilligers zonder relevante kennis of ervaring), is hij het ook niet eens... tenzij deze mensen een gedegen en toetreikende opleiding hebben gevolgd. Zo ondersteunt hij ook het plan van de Franse President Hollande om een nationale garde van militaire reservisten op te richten die voor de nationale politie en defensie ondersteunende taken kan verrichten.

============================================================

Status voortgang vestiging van een AZC op de Goudsberg in Lunteren

Na afloop van het overleg (07-07-2016) van Lunterse bewoners/belanghebbenden met ambtenaren van de gemeente Ede en vertegenwoordigers van het COA in pannenkoekenhuis 'Uilenbos' (op De Goudsberg) is mij duidelijk geworden, dat:

Transparantie, inzake informatie over de komende AZC op de Goudsberg ver te zoeken is.

Toelichting

Alle gehoorde officials spreken met meel in de mond. Concrete informatie wordt niet gegeven en op concrete vragen wordt meestal niet geantwoord. Zo wordt glashard ontkend, dat er op de noodopvang (Prins Maurits Kazerne in Ede) nieuwe asielzoekers bij het instromen worden geselecteerd. Hoe kan het anders dat in het linker gebouw op onderstaande linker en rechter foto uitsluitend vluchtelingen met een christelijke signatuur zitten?! En hoe kan het anders dat het COA landelijke richtlijnen kent voor het apart faciliteren van lhbt-vluchtelingen, zoals transgenders?!

Noodopvang asielzoekers (Prins Mauritskazerne in Ede). Met in het linker gebouw de christenen gescheiden van de moslims (rechter gebouw).In dit gebouw worden dus de asielzoekers met een christelijke signatuur gehuisvest.Zo wordt ons ook op de mouw gespeld dat er (voor het behoud van orde en veiligheid) op de noodopvang in Ede altijd voldoende COA-personeel is. Voor mij is dit bepaald niet de waarheid, want de meeste 'externen' die daar rondlopen zijn van Vluchtelingenwerk Ede. Mensen (vaak vrijwilligers) die daar een soort 5e kolonne vormen, omdat zij geen onderscheid maken tussen oorlogsvluchtelingen en economische vluchtelingen. En op zondagen zijn er meestal niet meer dan twee 'externen' aanwezig.

Overigens weet ik uit betrouwbare bron (NVA) dat Vluchtelingenwerk-medewerkers (binnen Nederland) een negatieve reputatie genieten. Zij leunen te sterk op (door emotie gemotiveerde) vrijwilligers en dwarsbomen daarmee vaak een professionele aanpak om asielzoekers binnen de moderne nederlandse samenleving geïntegreerd te krijgen. Zie ook: https://www.nva-amersfoort.nl/expertise

Het hiervoor door mij gepropageerde pasjessysteem wordt door Vluchtelingenwerk Nederland afgewezen. We hebben overal bewakingscamera's opgehangen en we hebben alle veiligheidswetten opgerekt, maar als we deze risicogroep willen observeren, zijn opeens onze basisvrijheden in het geding... Voor mij het bewijs dat een goedwerkend pasjessysteem buiten Vluchtelingenwerk om georganiseerd zal moeten worden en dan (in eerste aanleg) toegepast met hulp van door de AIVD opgeleide vrijwilligers. Vrijwilligers die dan op een zakelijke wijze worden geleerd hoe bepaalde gedragskenmerken een aanwijzing kan zijn voor potentiële onrust.

In dit verband verwijs ik graag naar de VU-professor Hans Boutellier (veiligheid en burgerschap). Hij ziet graag dat in Nederland gebruik wordt gemaakt van 'predictive profiling' (beproefde Israëlische opsporingsmethode naar afwijkend gedrag). De 17-jarige 'bijlterrorist' uit Würzburg werd nooit gecontroleerd en kon als 'loner' z'n gang gaan. Naar aanleiding van recente (terroristische) aanslagen in Europa is de verwachting dat 'lone wolfs' hier in de naaste toekomst een reëel gevaar voor de openbare orde zullen zijn. In elke AZC is het bestaan van een 'loner'-type niet uitgesloten, daarom heb je daar getrainde vrijwilligers nodig die als "oren en ogen" van de AIVD kunnen dienen. Volgens deskundigen als de psycholoog Bram Bakker is observatie naar het gedrag van asielzoekers (binnen het kader van een preventieprogramma) een eerste vereiste!

Met zo'n open poort speel je nogal lichtvaardig met de orde en veiligheid: zowel binnen als buiten de noodopvang. Geheel rond de Edese noodopvang is een simpel HERAS bouwhekwerk geplaatst.                  Over een ander onderwerp, zoals het plaatsen van een hekwerk rond het AZC op de Goudsberg, wordt ook flink schimmig gedaan. Allereerst suggereert men dat het hekwerk rond de noodopvang op de Mauritskazerne hiervan een gesloten huisvesting maakt. Nu, met het opstellen van wat verplaatsbare HERAS-hekwerken uit de bouw bereik je zoiets nooit. Zeker niet als er een slagboom ontbreekt en iedereen er in en uit kan lopen. Zie foto rechtsboven. Vlak naast deze open poort en ook elders kom je veelvuldig het bordje "VERBODEN TOEGANG" tegen. Kennelijk zijn deze hekken alleen bedoeld om pottekijkers buiten de AZC-locatie te houden. Zie linker foto, hieronder. In wezen demonstreert het COA hier dus een stukje schijnveiligheid. Zulke symboolpolitiek gaat vaak goed... totdat zich en incident voordoet en dan is Ede in last. Dus onze Burgemeester Van der Knaap (en zijn politieambtenaren) moeten dit niet zo maar accepteren, want het gevaar is dat het COA straks op de Goudsberg in Lunteren het onderwerp "orde en veiligheid" net zo laconiek zal aanpakken... met alle gevaren van dien, omdat in Lunteren nu al door boze burgers de "messen worden geslepen". Op 7 juli j.l. liep namelijk het avondje overleg in pannenkoekenrestaurant 'Uilenbos' al uit de hand, omdat bij de eerste presentatie van het COA over wat ons op de Goudsberg te wachten staat al snel boven water kwam dat het COA zich niets aantrekt van wat de huidige Goudsberg-bewoners eerder aan belangrijkste wensen op tafel hadden gelegd.

Het vermoeden nu bestaat, dat ambtenaren van de gemeente Ede met dit fenomeen niet goed weten om te gaan. Hoe anders is het te verklaren dat de ambtenaar (verantwoordelijk voor het onderwerp 'flankerende maatregelen') met zijn toelichting op de COA-plannen volstrekt ontspoorde: door te verzanden in het benoemen van 'detail-wensen', terwijl de 'hoofdwensen' van de direct omwonenden op de Goudsberg werden genegeerd?! Deze ambtenaar werd vervolgens overruled door collega's van de gemeentelijke afdeling communicatie: een bedenkelijke actie die bepaald niet voor herhaling vatbaar mag zijn! In plaats dat daarmee de spanning bij de omwonenden werd weggenomen, werd er door toedoen van deze bijdehante communicatiemedewerkers olie op het vuur gegooid.

Voor het COA zijn pottekijkers bepaald niet gewenst. Intussen hebben de bewoners op de 'Maurits' alle vrijheid om naar believen in deze duibentil in en uit te vliegen.

Het HERAS-hekwerk vertoont op tal van plekken enige zwakte. Soms zijn de hekdelen slechts met een tyrap met elkaar verbonden.

Geen stalen beugels, maar een kwtsbare tyrap als verbinding tussen twee hekwerken.Op de toekomstige Goudsberg-AZC wordt door de COA voorzien in een "hoofdpoort" met slagboom. Een en ander met het doel om deze locatie een hogere graad van beveiliging (c.q. afscheiding t.o.v. de overige bewoners op de Goudsberg) mee te geven dan de Mauritskazerne. Deze 'opschaling' zal zeker nodig zijn, temeer daar de risico's voor ongeregeldheden van de zijde van getergde Lunteranen (w.o. niet alleen PVV-stemmers) een stuk hoger liggen dan in Ede. Dit heeft dan weer wel de consequentie dat een hekwerk rond het komende AZC op de Goudsberg beslist in de grond moet zijn verankerd. Helaas werd op dit punt door de aanwezige COA-medewerkers niet gereageerd. Een discussie met hen over een t.z.t. in te voeren pasjessysteem op de Goudsberg werd zo voorkomen.

Is de noodopvang in Ede niet alleen (qua beveiliging t.o.v. de directe omgeving) een gatenkaas, en daarmee ook een duiventil... dit laatste moet t.z.t. op de Goudsberg beslist worden voorkomen. Door de bewoners op de Goudsberg en ook in het dorp Lunteren is tijdens de inspraak op 6 april j.l. duidelijk gemaakt dat zij onnodig gezwerf van asielzoekers (binnen Lunteren en ook de omgeving van het AZC op de Goudsberg) niet willen meemaken. Een sluitend pasjessysteem (ook om ongecontroleerde verdwijningen van asielzoekers te voorkomen) kan daar bij helpen. Van andere AZC's is mij bekend dat (bij voorbeeld) mannen tijdelijk naar hun land van herkomst verdwijnen om daar de rest van hun gezin op te halen. Hetgeen tegen alle geldende regels in gebeurt... niettegenstaande lopende verplichtingen bij een taalscholing, een inburgeringscursus, enzovoort.  

Van de noodopvang in Ede is bekend (zeker in het begin), dat hele groepen asielzoekers daar (kort na aankomst) verdwenen. Gepensioneerde Rhodia Maas (tot 1 juli 2016 algm. directeur van de IND-Dienst Terugkeer en Vertrek, DT&V) noemde in een interview met De Volkskrant en de Telegraaf  kansloze asielaanvragers die een terugkeer naar hun land van herkomst weigeren door in de illegaliteit te verdwijnen, een soort bedrijfsrisico waar weinig aan te doen valt. Deze instelling vind je danook terug bij het huidige COA-management in Ede. Zo is van de dagelijkse leiding van de noodopvang in Ede is bekend, dat deze met het Rode Kruis (Welkom Winkel) een moeizame relatie onderhield. Ra, ra? Waarschijnlijk ook om redenen, dat het COA zo weinig mogelijk last wenst te hebben van pottekijkers. Met een niet-transparant beleid denkt het COA dan beter onder de radar van de politiek te kunnen blijven: een logische strategie, maar ongewenst in een moderne samenleving!

Let wel: de huidige COA-manager op de Edese noodopvang heeft zich nooit bekommerd over het feit dat zij een duiventil-opvang beheerde. Voor een komende AZC op de Goudsberg moeten we zo'n duiventil-concept beslist vermijden, want dat zou een toegepast preventieprogramma gigantisch onderuit halen. Pas bij een pasjes-systeem kun je controleren of je aan ongewenst gespuis onderdak verleent. Zo'n type als de 17-jarige asielzoeker/terrorist (afkomstig uit Afghanistan of Pakistan) die recentelijk met een bijl en mes in Würzburg duitse burgers in een trein te lijf ging, kun je dan in een vroeg stadium als "potentieel gevaar" labelen.  Zo'n pasjes-systeem zal uitsluitend ten doel moeten hebben: "ïnformatie verkrijgen, ter beoordeling of een asielzoeker geschikt is om te participeren in onze moderne samenleving. Natuurlijk zal de links-georiënteerde 'deskundige' stellen, dat dit in strijd is met onze privacy-wetgeving. Jazeker!, is mijn antwoord... maar dat geldt alleen voor onze eigen burgers en asielzoekers zijn dat niet... zo lang zij niet beschikken over een Nederlands paspoort. En natuurlijk kun je incidenten niet voorkomen, dat behoort nu eenmaal tot de risico's van het menselijk bestaan.

Bij het AZC op de Prins Maritskazerne lijkt het wel dat elke volwassen asielzoeker daar over een fiets beschikken.

Bij het AZC op de Prins Mauritskazerne lijkt het wel dat elke volwassen asielzoeker daar over een fiets beschikt. Van wie deze fietsen afkomstig zijn is moeilijk na te gaan. In veel gevallen zal de fiets door een Edese burger zijn geschonken. Met de ervaring die ik in Duitsland heb opgedaan lijkt het mij voor de bewoners van het toekomstige AZC op de Goudsberg van belang dat zij slechts gebruikmaken van een fiets met de op afstand goed leesbare  letters: AZC. Een en ander dus ter bescherming van een AZC-bewoner. Wat als nevenvoordeel heeft, dat de identiteit van de fietser op afstand kan worden herkend, hetgeen voor de gemiddelde burger geruststellend kan uitwerken.

Hiermee voorkom je het misverstand dat de fiets wel eens zou zijn gestolen. Deze aanname lijkt overdreven, maar de praktijk in Duitsland heeft bewezen dat wantrouwige burgers die ook nog eens een negatieve houding hebben jegens het immigratievraagstuk in Europa in het algemeen op scherp staan bij alleen al de gedachte alleen. Als een asielzoeker dan niet snel een passend antwoord kan geven kan er gemakkelijk de vlam in de pan slaan. Preventie in deze is daarom een must, ook op andere terreinen. Zo zal het COA voor het AZC op de Goudsberg (om onder alle omstandigheden de rust te bewaren) specifieke huisregels moeten hanteren. Zo mogen asielzoekers in Oostenrijk in het openbaar veelal met maximaal 4 personen zichtbaar zijn. Grotere groepen mannen, zoals ik in Duitsland zag (zie ook de betreffende foto, hiervoor eerder afgebeeld met maar liefst zeven jongemannen op een kluitje) kunnen intimiderend overkomen.

 Voorlopige conclusies m.b.t. een AZC op de Goudsberg

1. Het COA is niet bereid af te wijken van een eigen koers, bang dat men is dat daarmee extra kosten zijn gemoeid en daarmee ook extra verantwoordelijkheden ontstaan.

2. Bestuurlijk Ede is niet in staat om op basis van bovenstaande conclusie het COA een handreiking te doen, bij voorbeeld door:

A. met eigen middelen zaken als "orde en veiligheid" (voor vluchtelingen èn burgers) te verbeteren en

B. met eigen middelen een selectie van asielzoekers (t.b.v. het AZC op de Goudsberg) bij het COA mogelijk te maken.

Let wel Selectie van asielzoekers (ten fafeure van complete niet-moslim-gezinnen met een gerede kans op een verblijfsvergunning) is nu al mogelijk. Vanaf de eerste contacten met de IND vindt er al een voorselectie plaats waarmee duidelijk wordt of iemand kans/recht heeft op een permanente verblijfsvergunning. Het COA hoeft daarvoor maar de betreffende digitale persoonsregistraties in te kijken om op basis daarvan te handelen. Helaas beschikt het COA om dat ook te doen over te weinig menskracht. Zou men daarover echter wèl beschikken dan zou wel degelijk aan de wensen in deze van de Lunterse bevolking gehoor kunnen worden gegeven.

DUS BESTUURLIJK EDE:

STAP OVER UW EIGEN SCHADUW HEEN EN TAST IN DE GELDBUIDEL OM HET COA TER WILLE VAN UW EIGEN BURGERS IN LUNTEREN AAN HET WERK TE ZETTEN!

 =============================================================

 20 december 2016

"Hoe staat het ermee?"

met alle asielzoekers in Ede met een verblijfsstatus?

Op 16 december berichtte de SER (Sociaal Economische Raad) dat in veel paatsen in Nederland, waar statushouders dienen te integreren, de aanpak faalt:

1. Het inburgeringsbeleid is te vrijblijvend.

2. Gemeenten worden beperkt in een zelfstandige aanpak.

3. Er wordt te weinig gedaan om de vluchtelingen aan werk te helpen.

4. Er is veelal sprake van verstikkende Rijksoverheids-bureaucratie.

5. Veel nieuwkomers raken gefrustreerd.


Vanuit bestuurlijke Ede krijgt de Edese burger hieromtrent nauwelijks iets te horen. Dus 

"Kom op met meer informatie!"

A. Hoe zit het met de woningtoewijzing?

B.  Hoeveel statushouders hebben inmiddels een baan gevonden?

C.  Hoeveel statushouders zijn inmiddels met een studie gestart?

=========================================================


=========================================================

Ede, een Veluwse plattelandsgemeente met grootsteedse ambities. Foto: George de HaanEde, een Veluwse plattelandsgemeente met een archaïsche en monistische bestuurscultuur.