George de Haan, Voorzitter van de Vereniging '65plus'.

George de Haan, voormalig lijsttrekker van de 65pluspartij (Ede), voelt zich nog steeds zeer geroepen om zo nu en dan zijn kritische mening en zijn creatieve ideeën voor een betere lokale Edese samen-leving te geven. Door niet in de Gemeenteraad te zitten kan hij dat frank en vrij in zijn Nieuwsbrieven uitdragen.

Lokale Edese media zijn slaafse volgers van een archaïsche en monistische bestuurscultuur. Onderzoeks-journalistiek en kritische interviews tref je in Ede dan ook zelden aan. Brave verslaglegging daarentegen des te meer.

Volgens Jan Terlouw zouden we met een ouderwets touwtje uit de brievenbus terug kunnen keren naar een betere samenleving, waarin we (zoals vroeger) meer vertrouwen in onze medemens stelden. Vanuit de Vereniging '65plus' denken we daar toch wel anders over, omdat we in deze moderne tijd assertiever in het leven moeten staan. Onze bovenstaande 'Gelukkig Nieuwjaar-Wens' is dus een nostalgische persiflage.

George de Haan:                                                       Niet in de Raad, maar nog wèl paraat!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbriefnr.1: 10 mei 2014

POLITIEKE ARMOE

Op donderdag, 8 mei j.l. was ik in de Edese raadszaal aanwezig bij het debat over het Convenant 2014-
2018, als eerder door de nieuwe collegepartijen CDA, CU, GB, D66 en PvdA aan de Raad aangeboden.

Tijdens de recente verkiezingscampagne heb ik op verschillende momenten het terugkerende debat over het onderwerp ‘koopzondag’ politieke armoe genoemd. Zo was ik het volledig eens met de eerste stelling van het grote Lijsttrekkersdebat op 10 maart j.l. in Cultura:                                                                      

Een koopzondag zal problemen in Ede-centrum niet oplossen.

Alle deelnemers aan het grote Lijsttrekkersdebat in Cultura. Helemaal achteraan George de Haan.

Een en ander met de motivatie:
“In feite plegen niet-christelijke politici met hun herhaald gekrakeel over de koopzondag een permanente vorm van ‘Christenbashen’, wat ik bepaald niet sterk vind. En dat vooral, omdat ik dit contraproductief
vind en politiek/be-stuurlijk nogal zwak, want hiermee gaat men de oplossing van het echte probleem in het
Edese winkelcentrum uit de weg. Mijn reactie was dan ook, dat er in het centrum van Ede iets fundamenteels mis is met de samenstelling van het winkel-assortiment en dat Ede, evenals veel andere steden 'in de marge', zich moet realiseren dat het centrum over te veel winkeloppervlakte beschikt. En dat dit probleem de hoogste prioriteit binnen politiek Ede zou moeten hebben.”
Voorts was ik van mening, dat Ede zich niet groter moet maken dan dat past bij een plattelandsgemeente
op de ‘biblebelt’ die de zondagse concurrentie met steden als Apeldoorn, Arnhem en Utrecht nooit kan winnen.

Wat schetst mijn verbazing bij dit Convenant-debat? Het koopzondag-issue is de oorzaak van het niet terugkeren van de SGP in het Edese college.
Mijn analyse is nu, dat dit non-issue slechts kon door-etteren door een alles overheersende kleinburgelijkheid van enkele kopstukken binnen de Edese politiek. Zo begrijp ik niets van Breunis van de Weerd. Deze SGP- voorman heeft de afgelopen vier jaar als wethouder kwaliteit getoond en daarmee bij vriend en vijand krediet opgebouwd. Hij bleek niet alleen een man van God en een man van de bijbel, maar ook (hoe uitzonderlijk?!) een man van de wereld... die politieke concessies op een pragmatische wijze niet uit de weg ging... maar zich in dit Convenant-debat volledig verloor in kinderlijke verontwaardiging.

Herko van Beek (CU) en onze CDA-burgemeester Cees van der Knaap.Hoewel aanvankelijk leek dat de SGP-achterban het eigentijds bestuurlijk optreden van Breunis zou afstraffen gebeurde het tegenovergestelde. Terwijl iedereen verwachtte dat de afsplitsing GBP de SGP
zou decimeren... kreeg de SGP zelfs een zetel extra terug en was de GBP nergens meer te bekennen.
Uit deze positieve verkiezingsuitslag had Breunis direct moeten concluderen, dat zijn mandaat voor
onderhandelen met toekomstige college-partijen de ruimte zou bieden om het onderwerp ‘koopzondag’
iets relaxter tegemoet te treden.
De SGP had zich weliswaar in de aanloop van de verkiezingen op 19 maart j.l., door extra driehoeksborden
(met de tekst: Koopzondag NEE) langs de belangrijkste toegangswegen van Ede te plaatsen,
nadrukkelijk principieel opgesteld... maar had dit punt na de verkiezingen naar zijn achterban best wel wat soepeler kunnen uitventen. Inplaats daarvan manouvreerde Breunis zichzelf en zijn opponenten in een loopgravengevecht, met het resultaat dat een belangrijke Edese bevolkingsgroep voor vier jaar buiten de Edese politieke arena is geplaatst. En dat, terwijl de toekomst (ondanks D66 en VVD) zal uitwijzen dat een ‘koopzondag’ de huidige problemen in Ede-centrum nooit zal oplossen!

================================================================

 Nieuwsbriefnr.2: 8 juli 2014

Het vaderlandse sprookje van de 'maakbare samenleving'is uit, maar niet in Ede

Vandaag ging de Eerste Kamer accoord met de hervorming (Wet Wmo) van de langdurige zorg aan huis.
Binnen 10 jaar na nu zal blijken of het Kabinet Rutte II met al haar recente hervormingen op de arbeids-, de onderwijs- en de zorgmarkt een definitief einde heeft gemaakt aan onze twintigste eeuwse verzorgingsstaat.

Sinds 2008 verkeert de moderne westerse samenleving in crisis. Aanvankelijk de schuld van de bancaire
wereld, maar later bleek dat er veel meer aan de hand was: op vele maatschappelijke en sociaaleconomische terreinen waren de grenzen van de groei bereikt. Onze verzorgingsstaat werd onbetaalbaar en (rechtsom of linksom) zullen we vanaf nu minder kunnen rekenen op een zorgzame overheid. Gelet op recente uitspraken van de wethouders uit ons nieuwe college van B & W geldt het voorgaande scenario niet voor Ede. Nee in Ede:

• “...geloven we in onze eigen kracht.”
• “...worden de budgetten in de jeugdzorg gehandhaafd, want er valt in 2015 geen 2, 5 maar zelfs
   2,8 miljoen te besteden.”
N.B. Ik vraag mij af of deze wethouder hiermee tegenover gehaaide zorgverkopers niet beter zijn mond had kunnen houden?!
• “...sleept het agrarisch buitengebied ons door de economische crisis.”
• “...staat alles er goed voor: groen, (financieel) gezond en actief!”
• “...krijgen veranderingen stap voor stap vorm.”
• “...hebben we, qua duurzaamheid en jeugdzorg, flinke ambities.”
• “...hebben we de kracht van het (winkel-)centrum.”
• “...hebben we een politiek van zoeken en gunnen.”
• “...hebben we veel turbulentie, maar: zonder wrijving geen glans.”
• “...hebben we een open bestuursstijl: het gaat van regisseren naar faciliteren en stimuleren.”
N.B. Opvallend is, dat deze wethouders (jeugdige overmoed?) in het geheel geen ambitie blijken te hebben voor de ouderenzorg... terwijl onze gemeente juist op dit terrein vanuit Den Haag wettelijk vrijwel de totale regie in handen heeft gekregen!

In een recente boekpublicatie over “bepalende momenten van politieke vernieuwing in de geschiedenis
van onze moderne natiestaat” (schrijver Piet de Rooy) lezen we, dat de eerste contouren van de De beroemde Abraham Kuyper, de man van de 'Kleine Luyden'.Nederlandse ‘verzorgingsstaat’ rond 1900 (mede onder invloed van de orthodox protestantse predikant/staatsman/politicus dr. Abraham Kuyper, 1837-1920) zichtbaar worden. Voorts beschrijft De Rooy hoe vanaf 1945 de Nederlandse overheid grote invloed verwierf binnen ons sociaal-economische leven. Eerder was 1930 het jaar waarin de levensbeschouwelijke verdeeldheid van het volk werd gecanoniseerd in een verzuild omroepbestel.
Na de bestudering van de successieve portefeuilles van het nieuwe Edese college van B & W concludeer ik dat de verdeling van de bestuurlijke wethouderstaken geheel past binnen de hiervoor beschreven (inmiddels) achterhaalde “oude twintigste eeuwse politieke structuren” ... hoe anders kan ik verklaren waarom vijf (grotendeels jonge) wethouders elkaar tevreden hebben gesteld met een ‘spaghetti-kluwen’ aan taken plus aangehangen dwarsverbanden, waarbij de verantwoording van slagen wordt gegund De in Ede zeer populaire burgemeester, de CDA-er Cees van der Knaap.aan onze burgemeester met zijn “coördinerende en bevorderende rol bij strategische onderwerpen”.
Zo’n beetje alle gemeentelijke beleidsterreinen passeren meer dan eens de revue in maar liefst vier verschillende portefeuilles ... maar een vastomlijnd College-Plan (o.m. ten aanzien van de totale Zorgmarkt) ontbreekt. Ra, ra? Daardoor zal dit college moeilijk in staat zijn om tot een gedisciplineerde uitvoering van de gemeentelijke kerntaken te komen. Logisch dus, dat de oppositie van het “Convenant 2014-2018” gehakt maakte! Oorzaak van dit al zit m.i. in de ouderwets-dominante en kleinburgelijke invloed van de successieve achterbannen van CDA, CU, PvdA en (ook) GemeenteBelangen. Zij eisen invloed en macht, zoals Abraham Kuyper voor zijn ‘kleine Luyden’ rond 1900 wist te bewerkstelligen... maar anno 2014 (met de Wet dualisering) toch zeker is achterhaald! Beter ware geweest als de collegevormende partijen naar eigentijdse divisievorming uit het bedrijfsleven hadden gekeken. Clustering van aan elkaar verwante taken werkt nu eenmaal efficiënter... maar ja, dan had dat voor de zorgmarkt een soort superwethouder vereist!

Grote zorgen over de Edese Zorgmarkt
Onder verwijzing naar het voorgaande maak ik mij (als voorzitter van de Vereniging 65plus) grote zorgen over de mate waarin zorgbehoeftige Edenaars vanaf 1 januari 2015 (niet of slecht) zullen worden bediend. Van ‘penalty killer’ Tim Krul weten we inmiddels dat hij de afgelopen zaterdagavond pas kon gloriëren door eerst (langs de lijn) ‘reflextesten’ te doen. Hierdoor wist hij bij alle vijf strafschoppen
supersnel in de juiste hoek van zijn doel te duiken. Hoewel jeugdig enthousiastme is te billijken, wat zou het beter zijn geweest als onze vijf wethouders gelijk na hun aantreden met elkaar hadden afgesproken geen premature uitspraken in de media te doen?! Per slot van rekening komt er een gigantische berg aan nieuwe wettelijke taken af op onze gemeentelijke bestuurders en hun ambtenaren... en dan hebben we het niet alleen over de Zorgmarkt... de nieuwe Participatiewet (t.b.v. gewenste veranderingen op de arbeidsmarkt) zal ook het nodige aan inspanningen vergen.

De Zorgmarkt: een zeer complexe materie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is vorig jaar al begonnen met het formeren van regionale samenwerkingsverbanden op de komende Zorgmarkt. Een en ander met een complete beleids-planvorming als resultaat. Nu er voor Ede zicht komt op de benodigde financiële geldstromen uit Den Haag kan men zich de komende maanden concentreren op de inkoop van zorg, het onderhandelen met externe transitiemanagers en het verstrekken van gunningen en beschikkingen aan de uitgekozen leveranciers.
Omdat de nieuwe Jeugdzorg-wet vanaf 18 februari
van dit jaar al in werking is getreden kon de gemeente Ede in een vroeg stadium (financiële) werkafspraken met professionele zorgaanbieders maken.
Helaas is hierbij onze conclusie, dat de toenmalige wethouders (eind 2013) kozen voor behoud van
oude uitvoeringsstructuren, zodat op de markt van Jeugdzorg (incl. GGZ) van een noodzakelijke hervorming voorlopig geen sprake zal zijn. Onder verwijzing naar het voorgaande is onze verwachting,
dat deze passieve houding van Edese bestuurders op alle andere nieuwe beleidsterreinen ook zal worden
aangehouden. E.e.a. met het risico dat er van brede (algehele) hervormingen ook niets terecht komt.

Op 12 mei j.l. was Gert Jan Segers, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, een van de hoofdgasten
op het in Lunteren door het Leger des Heils georganiseerde symposium “Maak je geen zorg?!” Segers
hield hier (geïnspireerd door Psalm 72: ‘Geef, o God, uw wetten aan de koning...’) een pleidooi voor een
goede inrichting van de participatiesamenleving. Centraal hierbij stelde hij: “Christenen moeten handen en voeten blijven geven aan naasten-liefde en tegelijkertijd moet de overheid een schil voor de zwakkeren blijven.” De vanzelfsprekendheid (en rooskleurigheid) van Segers betoog werd door zijn gehoor afgekeurd, omdat men voorziet dat de overheid zich meer en meer (ten fafeure van botte kostenbesparingen en ten koste van zorgverleners en mantelzorgers) gaat terugtrekken.

N.B. Op 28 oktober 2014 rapporteert het bekende onderzoeksbureau MOTIVACTION, dat in 2011 nog 43% van de inwoners van Nederland vertrouwen had in een komende 'participatiesamenleving' (op basis van zelfredzaamheid). Anno nu is dit teruggelopen naar 35%. De verwachting is, dat dit percentage naar verloop van tijd verder zal krimpen.

In het komende najaar streven wij naar een kwalitatief onderzoek m.b.v. ‘expert-interviews
Onder auspiciën van de Vereniging 65plus zal ik (als voormalig marktonderzoeker) persoonlijk in de komende maanden oktober en november gesprekken proberen te voeren met professionals en ervaringsdeskundigen. Hen* wil ik bevragen over:

1. de status quo van de Edese Zorgmarkt;
2. wat zij verwachten van de komende veranderingen op de Edese Zorgmarkt;
3. hoe ze deze veranderingen waarderen, en/of
4. zij verbeter-suggesties hebben voor de toekomst.

Over alle feiten, ervaringen en meningen die ik dan verneem volgt (in de vorm van een ‘nul’-meting) een
schriftelijk verslag. Een jaar later wil ik dit onderzoek (deo volente) bij dezelfde personen herhalen.
* Aanmelding vanaf heden mogelijk.

===========================================================================

 Nieuwsbriefnr.3: 24 juli 2014

Jubilarissen verdienen beter!

Deze foto staat model voor de wijze waarop de Edese burgemeester zich via de lokale media presenteerde. Hierbij ARMOE TROEF!

In twee Edese HAH-kranten van 23 juli j.l. trof ik successievelijk twee opmerkelijke publicaties.
Allereerst de humoristische column ‘De klas van Mees Cees’ van Jolmer Winkel en vervolgens
het bovenstaande ‘Staatsieportret’ (nu met locoburgemeester Leon Meijer) van Freek Wolff.
Van meester Cees van der Knaap was ik wel gewend, dat hij zich bij fotoshoots (vooral bij jubilarissen) graag op de voorgrond wurmt... maar dat zijn leerlingen zich hierin de eigen meester weten te overtreffen vind ik onbegrijpelijk! Hoe braaf kun je als leerling zijn met het na-apen van de meester?
Een paar week geleden probeerde zo’n leerling de meester zelfs te overtreffen door de armen over de
schouders van het jubilerende echtpaar te leggen. Met de ambsketting op haar buik zag dat er weliswaar
zeer ‘popiejopie’ uit, maar ik denk niet dat meester Cees zoveel eigen initiatief zal hebben gewaardeerd.
Wie oh wie is in staat om dit soort foute foto’s te voorkomen? De hedendaagse etiquette
(met twee fundamentele basisvoorwaarden) hieromtrent mag toch alom als bekend worden verondersteld?
 
1. De jubilarissen komen op de eerste plaats.
2. De feliciterende autoriteit komt op een (bescheiden) tweede plaats.
 
N.B. Binnen een week na de publicatie van deze Nieuwsbrief volgde onderstaande foto in de twee bekende HAH-kranten in Ede. Sindsdien krijgen de jubilarissen in Ede de foto die zij verdienen. PRIMA!Zelfs met weglating van de feestballonnen is dit een prima foto: de jubilarissen meer dan waardig!


=======================================================

Nieuwsbriefnr.4: 9 augustus 2014

 WAANZIN?!

Een typisch voorbeeld van louter 'verslaglegging' in de Edese media.

Weet de ene wethouder wel, wat de andere wethouder doet?

“Het leeftijdsarrangement bespaart ons miljoenen.”, stelt de Edese wethouder van Financiën in boven-staand artikel. En de goegemeente moet dit geloven? Wat een negatieve ‘framing’ van de oudere ambtenaar die hiermee letterlijk bij het oud vuil wordt gezet! Bovendien: hoe wil het Edese college van  B & W de decentralisatie van heel veel zorgtaken vanaf 1 januari a.s. vlekkeloos implementeren? Toch niet door de invoering daarvan uit te besteden aan dure externe experts en de uitvoering over te laten aan bestaande zorgverlenende organisaties in de markt? Organisaties (ondanks hun mooie charitatieve doelstellingen) allemaal werkend met een duur verdienmodel?!
Waar is de aanpak van de Gemeente Ede, waar het gaat om de lokale zorgmarkt in veel geledingen te hervormen? Door de totale regie daarvan niet in eigen hand te nemen is het op voorhand zeker dat hiervan niets terecht komt! Dat had anders gekund als de oudere ambtenaar niet bij het oud vuil wordt

Hoe gemakkelijk maakt de overheid het ons bij de uitvoering van de Wmo?

gezet, maar juist wordt ingezet om (zoals in bovenstaande Wmo-infographic) een stevige rol op de lokale zorgmarkt te spelen. De Gemeente Ede is straks wettelijk verplicht te onderzoeken wat de situatie
is van burgers die zich melden met een ondersteuningsvraag en/of een beroep doen op een persoons-gebonden budget (pgb).

Let wel: juist een oudere en ervaren ambtenaar is bij uitstek geschikt om daarbij een leidende rol te spelen: kritisch voor de zorgkosten en loyaal naar de burger. Het toeval wil, dat op 7 september 2014 in het tv-programma 'Nieuwsuur', uitgebreid is aangetoond dat veel gemeenten in Nederland een onnodig dure weg bewandelen met het inhuren van externe adviesbureaus. Daar Ede gegevens hierover onder de pet heeft willen houden, vrezen wij het ergste!
============================================================

Zie voor meer Nieuwsbrieven in de volgende rubriek.

Ede, een Veluwse plattelandsgemeente met grootsteedse ambities. Foto: George de HaanEde, een Veluwse plattelandsgemeente met een archaïsche en monistische bestuurscultuur.