De Vereniging '65plus' werd door George de Haan en Thérèse Kleine vooral opgericht om de 65plusser een positiever imago te bezorgen.

In April 2013 startten mijn vrouw en ik met de Vereniging '65plus'. Deze Vereniging werd vooral opgericht om de 65plusser een positiever imago te bezorgen. En ook om aan te tonen dat 65plussers nog over een enorme power kunnen beschikken.

Binnen onze Nederlandse cultuur bestaat ten aanzien van gepensioneerden nog steeds de opvatting dat zij moeten accepteren niet meer actief deel te nemen aan de moderne samenleving. Onzin natuurlijk!

Volgens Jan Terlouw zouden we met een ouderwets touwtje uit de brievenbus terug kunnen keren naar een betere samenleving, waarin we (zoals vroeger) meer vertrouwen in onze medemens stelden. Vanuit de Vereniging '65plus' denken we daar toch wel anders over, omdat we in deze moderne tijd assertiever in het leven moeten staan. Onze bovenstaande 'Gelukkig Nieuwjaar-Wens' is dus een nostalgische persiflage.

Onderwerp voor debat (12)

Migrantenparadox (4)

"Nederland is nog steeds geen immigratieland. Amerika is van ouds wèl een immigratieland: daar is assimilatie vanaf het begin de oplossing voor integratie en participatie." (Quote van George de Haan, 26-4-2016.)

Onderstaand artikel uit De Volkskrant van Hans Dijkstal, toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken, is een gedeelte van zijn lezing die hij op 30 mei 1995 in het kader van het Erasmuscollege Europese Expansie en Migratie heeft gehouden aan de Rijksuniversiteit Leiden.

"VERWIJZEND naar de historische emigratie vanuit Europa naar Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland, de Afrikaanse en Indiase diaspora, de immigratiestromen vanuit het Verre Oosten, de slavenhandel en de gastarbeid, wordt wel eens gezegd: Europa is een immigratiecontinent geworden.Inderdaad, er vindt immigratie naar Europa en naar Nederland plaats. We worden niet overspoeld, zoals dat soms pathetisch wordt geroepen. Maar de aantallen vormen ook geen cijfers meer achter de komma. En de immigratie moet niet alleen vanuit de cijfermatige werkelijkheid van vandaag worden bekeken. Zeker, bezie de migratie ook eens in een breder perspectief en trek lering uit de historie.Veronachtzaam de positieve aspecten van immigratie niet. Kijk eens wat meer naar de zegeningen van de culturele impuls, die kan uitgaan van etnische interactie. Ik wil graag van de werkelijkheid uitgaan. Zou het anders kunnen? En ik wil mij ook dit soort aansporingen graag ter harte nemen. Maar ik maak wèl een paar kanttekeningen.De eerste is deze: Wat versta ik onder een immigratieland of een immigratiecontinent? Een immigratieland of -continent heeft gebrek aan mensen. Het streven is gericht op het aantrekkelijk maken van binnenkomst. Kom naar ons toe. Bij ons reiken de horizonten ver. Wij hebben een huis voor je. Bij ons kun je je ontwikkelen. Bij ons is werk. Wij zijn met de economische opbouw van ons land bezig. Wij zullen je met open armen ontvangen. In die zin zijn er op de wereld bijna geen immigratielanden meer, laat staan -continenten. West-Europa is dat zeker niet. En daarbinnen Nederland in het bijzonder niet.Wij hebben het, in tegendeel, moeilijk met ruimtelijke aanspraken die met elkaar in concurrentie verkeren, hetgeen wij ruimtegebrek noemen. Wij hebben een overschot op de arbeidsmarkt, vooral aan de onderkant zoals dat niet zo fraai heet. Wij hebben moeite onze bevolking te huisvesten. De financiële druk van onze verzorgingsstaat is vooral door het hoge aantal niet-actieven groot. En - ik verhul het niet - een open-armenpolitiek heeft dezer dagen onvoldoende, althans een afgenomen draagvlak onder de bevolking.Een tweede kanttekening bij Europa als immigratiecontinent. Wie de wetten en regels bekijkt van de Europese landen op het gebied van het personen- en familierecht, het vreemdelingenrecht, het arbeidsrecht en het sociaal verzekeringsrecht, ziet als het ware met één oogopslag dat Europa geen immigratiecontinent is.In alle Europese landen zijn een verblijfsvergunning en een arbeidsvergunning op zo'n wijze aan elkaar gekoppeld, dat je niet kunt spreken van een wervende uitnodiging. Er zijn strikte voorwaarden. Niet iedereen kan, komend van buiten, zo maar werk aanpakken.In alle Europese landen zie je een juridisch stelsel dat je - het is misschien negatief geformuleerd - inderdaad kunt duiden als een bastion. Een juridisch bastion. Dat wil zeggen een ruimte, juridisch afgeschermd tegen vrije intocht van buiten. Een bastion met een aantal toegangspoorten die een verblijfstitel opleveren. Verblijfsaanspraken, op grond van het asielrecht, op grond van gezinshereniging en huwelijk, op grond van een aangeboden arbeidscontract.Deze toegangspoorten hebben gemeen dat ze bedoeld zijn als uitzondering op de regel, dat een vrije vestiging van buiten de Europese Unie niet is toegestaan. Kortom, zij vormen de juridische afwijzing van Europa als immigratiecontinent.Europa is geen immigratiecontinent en Nederland geen immigratieland. Dat ontwikkelingen elders in de wereld steeds weer opnieuw mensen in beweging brengen, ook onze kant uit, waardoor het druk blijft aan de toegangspoorten, vormt op zich geen tegenbewijs voor die bewering.Binnen de kaders van de bestaande Europese juridische stelsels wordt gedrongen voor de schaarse toegangspoorten. Die poorten staan op een kier, die de neiging heeft kleiner te worden. Dat levert soms onverkwikkelijke toestanden en lelijke beelden op. En vaak kost het moeite de logica en de rechtvaardiging van waar de overheid mee bezig is te blijven herkennen.Door druk op een systeem komt de ratio van bij dat systeem horende juridische constructies wel eens op de tocht te staan. Dat zie we wanneer - terecht of niet - het beeld ontstaat dat op de regels vaak op oneigenlijke wijze een beroep wordt gedaan. Dat zien we wanneer grote aantallen mensen een beroep doen op een systeem, dat in oorsprong was bedoeld voor de beoordeling van bijzondere omstandigheden in individuele gevallen.En dan zijn er de dubbelheden van de praktijk. Het merendeel van de mensen in bedreigde gebieden of gebieden in economisch nood, zijn maatschappelijk en economisch gezien in een te zwakke positie, om daadwerkelijk hier in de positie van asielzoeker te komen. Veel asielzoekers hebben al een hard en grof selectieproces achter de rug.Er is een groep overgebleven, die de 'overlevingskunst' bezit zoveel mogelijk te halen uit de feiten en omstandigheden van het moment. Onze wettelijke regelingen maken daar deel van uit. Dat is geen verwijt in de richting van deze asielzoekers. Dat is de waarneming van de mensen die in de praktijk het overheidsbeleid moeten uitvoeren.Deze omstandigheden genereren politieke druk en veroorzaken soms politieke gêne. De dingen zijn soms moeilijk uit te leggen en maken ons kwetsbaar voor demagogie. Demagogie van hen die inspelen op xenofobie, maar ook van hen die de zaken zo voorstellen, alsof immigranten in Europa rechteloos zijn en aan louter willekeur zijn overgeleverd. De keuzen worden hard en onplezierig. Dat brengt ons in de verleiding de werkelijkheid te verzwijgen of te verbloemen.Als die politieke druk zich richt op het bijstellen van regels ten nadele van de positie van de immigratie, dan moeten we niet vergeten, dat veel van die regels kunnen worden beschouwd als verworvenheid, als uitingen van beschaving.TWEE voorbeelden van het spanningsveld dat kan ontstaan. Het is toch heel normaal om de huwelijkspartner van je eigen landgenoten de 'aangetrouwde nationaliteit' te geven en zeker om hen een verblijf bij de wederhelft toe te staan. Wie denkt daar nu anders over?Niemand, totdat opeens blijkt dat er op zekere schaal vanuit een economische motivatie huwelijken over de grens tot stand komen, die maar zeer kort blijken stand te houden. Niemand, totdat blijkt dat het huwelijk als instrument voor een verblijfstitel wordt ontdekt.Dan blijkt dat mensen dit soort misbruik niet graag zien gebeuren. Niet eens zozeer vanuit de huwelijkse moraal. Want ga maar na hoe lang in uw eigen omgeving een huwelijk soms stand houdt. Bovendien, economische huwelijken worden in principe niet afgewezen, zeker bezien vanuit een Europees historisch perspectief. Het huwelijk is toch vooral een vermogensrechtelijke aangelegenheid. Maar een zeker systematisch oneigenlijk gebruik vande wettelijke regels, georganiseerd en op een zekere schaal, dat levert een probleem op. Dankomen nette en redelijke principes onder druk te staan. Dan krijgt het bastion een meer grimmig karakter. Dan moet het lek worden gedicht, dan worden de regels bijgesteld. Het asielbeleid dan. Ook hier kan het humanitaire en redelijke gedachtengoed onder druk komen te staan van oneigenlijke aanspraken. Zeker wanneer het oneigenlijke hem zit in iets dat op zich niet als laakbaar of als onredelijk moet worden afgedaan. Ik doel natuurlijk op de economische vluchteling, die in Europa asiel zoekt. Wat is er eigenlijk in principe tegen het opnemen van economische vluchtelingen? Nederland is in het verleden toch ook beter geworden van immigratie, zo wordt gezegd. Moet je dan nu de instroom gaan indammen? In de negentiende eeuw heeft de emigratie naar Amerika gezorgd voor het verlichten van demografische druk in Europa. Moeten wij dan nu niet op onze beurt op dezelfde wijze de economische basis van andere landen helpen versterken?Daar is dus inderdaad niets tegen, als je een immigratieland bent. Maar wij kunnen ons dat in het Europa van de bijna 21ste eeuw niet veroorloven. Trouwens, in onze tijden leidt emigratie niet zelden tot het afromen van de sociale top in de landen van herkomst.Inmiddels vormen de grote aantallen economische vluchtelingen een probleem. Zij dreigen de zorgvuldigheid van de individuele toets, in wezen het fundament van ons asielrecht, aan te tasten. Het principe dat je eentoevluchtsoord wilt zijn voor mensen die in hun eigen land worden vervolgd en onderdrukt, blijft overeind. Het bij dat principe horende systeem is kwetsbaar en moet worden beschermd tegen oneigenlijk gebruik."
=============================================

Onderwerp voor debat (13)

Steeds meer gemeenten weten van het COA eigen opvangconcepten goedgekeurd te krijgen.

Waarom verschuilt Ede zich nog steeds achter het COA?
(Onderstaande tekst is het officiële standpunt van de gemeente Ede.)
 
3. Wat is de samenstelling van de groep vluchtelingen die straks opgevangen wordt?
In azc’s wordt een mix van vluchtelingen opgevangen. Dat betekent dat in de azc’s zowel gezinnen als alleenreizende mannen komen. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) bepaalt deze verdeling. Daarbij houdt het COA wel rekening met de omgeving rondom het azc. De gemeente heeft hier niet rechtstreeks invloed op.
======================
Elders in Nederland proberen gemeentebesturen (zoals in Utrecht, zie bovenstaand knipsel uit De Volkskrant van vandaag) op een creatieve wijze grip te krijgen op het COA. In Ede tonen B&W en het gros van de raadsleden vluchtgedrag: zij verdiepen zich (met hun apathisch gedrag) bewust niet in de toenemende problematiek van de asielzoeker. Voorzover ze dat wel doen, verlaten zij zich op de inspanningen van vrijwilligers en op de inertie van omwonenden... zoals een raadslid mij onlangs (nogal clichee-matig) liet weten:

"Er is een heel pakket aan flankerende maatregelen en een uitgebreid plan om samen met de omwonenden tot een goede inpassing te komen. Kortom, alles wordt eraan gedaan om de vluchtelingen en inwoners van Ede zo
goed mogelijk met elkaar te laten samenleven en achterstanden en uitsluiting te voorkomen."

N.B. In deze reactie vind ik absoluut niets terug in wat de gemeente Ede met een AZC op de Goudsberg in Lunteren van plan is. Hier worden de parkbewoners en naaste buren slechts geschoffeerd en in rechte volledig overruled! Om over de belangen van de asielzoekers nog maar niet te spreken. Ook zij zullen straks geconfronteerd worden chaotische taferelen. Kortom: op termijn voor iedereen een verlies/verlies-situatie die in schril contrast staat met de situatie in Otterlo. Daar zei men nee tegen 600 asielzoekers, met het gevolg dat Ede en Lunteren er 900 krijgen. Ra,ra?!
================================================
VLUCHTGEDRAG?
Waar is onze burgemeester Cees van der Knaap?

Burgemeester Van der Knaap. Hij lijkt zijn snor te drukken als het gaat om bij het COA te bepleiten dat er bij de asielopvang rekening moet worden gehouden met de belangen van de Edese burgers in het algemeen en van Lunteren in het bijzonder.Rasit Görgülü, PvdA-raadslid en woordvoerder op het dossier "vluchtelingen-opvang".Marije Eleveld (PvdA-wethouder) mag voor haar burgemeester de kastanjes uit het vuur halen.
Waar in andere gemeenten de burgemeester zich inzet om het COA te vermurven en daarmee tegemoet te komen van de wensen van de inwoners, is Van der Knaap slechts op de achtergrond te bekennen. Dat gold voor de inspraakzitting op 6 april en ook op de AZC-besluitvormende raadsvergadering op 14 april .j.l.
Intussen heeft hij het dossier "opvang vluchtelingen' overgedragen aan PvdA-wethouder Marije Eleveld. Terwijl van een burgemeester verwacht mag worden dat deze boven de partijen staat, geldt dat bepaald niet voor een PvdA-wethouder! Zeker niet in Ede. Ik hoef in dit verband maar te verwijzen naar de asiel-woordvoerder van de Edese PvdA (ref. video-verslag van 14 april 2016 op www.ede.nl) om aan te geven hoe gretig deze man in Ede elke asielzoeker op de wereld wil verwelkomen en extra wil pamperen... met alle kwalijke gevolgen in de naaste toekomst van dien!
Binnenkort gaat de gemeente Ede bijeenkomsten voor AZC-omwonenden houden. De wethouder en betreffend projectteam wil dan met hen "... in gesprek gaan om te komen tot een leefbare en veilige woonomgeving voor vluchtelingen èn bewoners." Wat de Goudsberg betreft, zal dit al uitdraaien op een grote teleurstelling. In Lunteren wil men géén AZC met een grote verscheidenheid aan asielsingles, omdat daarmee per definitie onrust en chaos ontstaat. Pas als er op de Goudsberg complete gezinnen (met een verblijfstatus) komen, pas dan valt er met omwonende belanghebbenden te praten. En dan niet over zaken als leefbaar en veiligheid, maar wèl over zaken hoe een snelle en duurzame integratie van deze gezinnen te bewerkstelligen!
Advies voor de Edese VVD en SGP
Onder verwijzing naar het voorgaande: Ga bij de eerst volgende gelegenheid jegens Burgemeester Van der Knaap een Motie van afkeuring indienen en een Motie van wantrouwen jegens wethouder Eleveld.
===================================================
Is het 'links' van vroeger het 'rechts' van nu?
Het kan verkeren met George de Haan. Werd hij in 2001 (met Pim Fortuyn voorop) door rechts-Nederland geattackeerd (lees onderstaand verslag over het congres van Leefbaar Nederland op 25 november 2001 in het boek "De onbeantwoorde liefde voor LeefbaarNederland en de teloorgang van een belofte", 2010).
Tegenwoordig wordt hij door links-Ede belaagd, met teksten als:
"Voor dat u iedereen met uw mening en oordeel belaagt, zou het goed zijn als u zich eens wat beter informeert. Kritische geluiden zijn altijd welkom maar dan wel graag gefundeerd en opbouwend."
N.B. Onder verwijzing naar de hier eerder opgeroepen tegenstelling tussen 'rechts' en  'links' is het frappant dat de Elsevier columnist Syp Wynia (voormalig streekgenoot en collega van mij) in een video-boodschap tegenwoordig een omkering in deze twee genoemde tegenstellingen vaststelt. Kijk en luister op:

http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2016/04/video-waarom-links-nu-rechts-is-en-andersom-299140/?cmpid=NLC|elsevier_dagelijks|2016-04-27|Video:_Syp_Wynia_over_waarom_links_nu_rechts_is_en_andersom&utm_source=TripolisDialogue&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=els_27april&cmpid=NLC|els_27april|2016-04-27
=====================
Het Ontwerpverkiezingsprogramma in de Congresbijlage laat slechts een tiental amendementen zien. Dat het bestuur c.q. de programmacommissie het eerste (uiterst vage) en (tekstueel) lange amendement van professor S.W. Couwenberg meeneemt vind ik een blamage. EenHoogleraar onwaardig, maar tegelijk een signaal dat men binnen het bestuur naarstig op zoek is naar een ideologisch fundament om daaraan de partij te verankeren. Niet goed dus. Als tweede onderwerp voor (eventuele) aanpassing van het Partijprogramma is het Hoofdstuk "Een rechtvaardig asielbeleid." Een heikel onderwerp, maar tevens het belangrijkste discussie-item van dit Congres, met de vraag "Krijgt Leefbaar Nederland met Fortuyn een rechtse signatuur of niet?" Het geluk voor mij is dat mijn amendement (als derde in de rij) op dit hoofdstuk vrijwel integraal in de Congresbijlage is meegenomen. Deze luidt: "Wij zijn voorstander van een opvang van alle asielzoekers op een centrale plek in Europa a la Ellis Island (bij New York), waar alle gelukszoekers van buiten Europa, na selectie en onder restrictie, over alle lidstaten van de EU, naar rato, worden verdeeld."
De opname van mijn amendement geeft mij spreekrecht, waarvan ik ook gebruik maak en dat is maar goed ook, want ik zorg voor een opzetje ten behoeve van Jan Nagel die daar gretig gebruik van maakt. Met het gevolg dat na stemming het Congres het door Fortuyn g
estelde quotum van 10.000 asielzoekers in z'n geheel wordt losgelaten.
Mijn opzetje is niet anders dan dat ik met de laatste cijfers in de hand het Congres aantoon dat dat quotum van 10.000 asielzoekers helemaal niet meer nodig is, omdat de "paradox van de werkelijkheid" is (ref. mijn gesprek met Geert Lamers van 'Vluchtelingenwerk' van 1 november) dat het aantal van 10.000 in het lopende jaar 2001 al niet meer wordt gehaald. Jan Nagel omarmt mijn inbreng door deze te bevestigen met gegevens die hij ook van 'Vluchtelingenwerk' heeft betrokken. Daarmee is de angel uit het onderwerp 'Asielzoekers' gehaald en kan het Congres daaraan zijn goedkeuring hechten. Hetgeen met behulp van een schriftelijke stemming (216 tegen 209 stemmen) ook geschiedt. Achteraf zal blijken dat Fortuyn met deze gang van zaken niet blij is geweest.
==================================
Nederturken
 In de recente gesprekken (vanwege de perikelen met Ebru Umar in Turkije) met Nederlandse Turken aan de tafel in Nieuwsuur en ook in de kring bij Jeroen Pauw valt mij op dat hoogopgeleide Turken het zelden in het debat verliezen. Voor een buitenstaander onbegrijpelijk, Wim van Rooy (1947) is in België een geziene gast bij Vlaams Belang.maar voor mij persoonlijk gemakkelijk te verklaren. De sociaal/culturele verschillen tussen Nederlanders en Turken zijn voor de Nederturken van jongs af aan zo manifest, dat ze bij het ingaan van elk debat daarover altijd op voorsprong staan. Autochtone Nederlanders daarentegen (met onze intellectuele elite voorop) zijn de afgelopen decennia nooit verder gekomen dan de bewezen verschillen te bagatelliseren en te negeren.
Beter zou zijn om een paar ongeletterde Turken in debat te brengen met een paar ongeletterde Nederlanders. Pas dan zal overduidelijk worden dat de hier bedoelde verschillen niet zijn te overbruggen.
N.B. Lees in dit verband ook het boek “Waarover men niet spreekt” (2015) van de Belgische filosoof/onderzoeker Wim van Rooy.
==========================================
GELOOF TOCH NIET LANGER IN DE SPROOKJES VAN HENK KROL

  Alles wat de 50PLUS-partij beoogt slaat op Haagse zaken. Op lokaal niveau ontbreekt deze partij volledig, terwijl de oplossing van veel problemen die Krol benoemt alleen binnen de Gemeenten kunnen worden opgelost.

 Onze Vereniging probeert 65plussers te bewegen pro-actief in het leven te staan

(kijk ook op www.65plus.blog).

Omdat in deze huidige tijd zoveel verandert in onze samenleving, proberen wij pensioentrekkers te stimuleren een eigen zelfstandigheid na te streven en deze ook te behouden. Dat laatste zal niet lukken, als je je door Henk Krol van de 50PLUS-partij laat opjutten. Krol wist vroeger (als hoofdredacteur van de Gaykrant) onze homofiele medeburgers te emanciperen. Nu is hij slechts bezig pensioentrekkers in een slachtofferrol te duwen. Het lerenvan zelfstandigheid is hierbij ver te zoeken.
Kijk voor de oorspronkelijke speech-video van George de Haan op www.65plus.blogWat Krol wil met het terugschroeven van de pensioenleeftijd naar 65 jaar zal niet lukken, omdat dan de AOW nog meer overheidsgeld vergt. En de jongere generaties nog meer AOW-premie moeten betalen.
In dit jaar 2017 is de begroting voor ruim drie miljoen AOW-ers meer dan 37 miljard euro en de groei daarvan zal net zo snel gaan als het aantal AOW-ers zal toenemen. Dit betekent, dat een komende Regering (zònder dat Krol daar invloed op kan uitoefenen) de AOW anders moet uitkeren. Dat zal ongetwijfeld betekenen, dat de Overheid en ook de bedrijfspensioenfondsen een omslag zullen maken naar een flexibele pensioenuitkering, op basis van maatwerk.
Voor dit jaar zijn de totale nationale zorguitgaven op meer dan 110 miljard euro begroot. Deze enorme kostenpost probeert onze Regering sinds 1 januari 2015 onder controle te krijgen door veel zorgtaken over te hevelen naar de Gemeenten. Sindsdien kunnen minder bemiddelde burgers voor (thuis-)zorgondersteuning bij de eigen Gemeente aankloppen.
Met een flexibel Staatspensioen zou het maar zo kunnen, dat de Gemeenten straks ook de verantwoording krijgen om voor burgers die daarvan slachtoffer worden een maatoplossing te bedenken.
Al-met-al gaan wij als gepensioneerden een tijd tegemoet waarbij wij als burger op onszelf worden teruggeworpen om onze eigen belangen te dienen om onze zelfstandigheid zo lang mogelijk te kunnen behouden. Willen we daarin goed slagen, dan is een exclusieve vertegenwoordiging in de gemeenteraad met een eigen 65plus-partij een effectieve manier om resultaat te bereiken. Al was het maar, om daarmee de reguliere politieke partijen scherp te houden om ook aan de belangen van de gepensioneerde kiezer te denken.
Blijft over, dat gepensioneerden ook inzien, dat voor elkaar zorgen (binnen de eigen woonomgeving) aan belang zal winnen. Zeker als daarmee wordt bevorderd zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Laten we daarbij niet afhankelijk zijn van jongere generaties en van verstikkende bureaucratische regeltjes.
================================

Ede, een Veluwse plattelandsgemeente met grootsteedse ambities. Foto: George de HaanEde, een Veluwse plattelandsgemeente met een archaïsche en monistische bestuurscultuur.